Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Nakup lastnih delnic - 30.12.2015
Sreda, 30 December 2015 12:18

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 28.12.2015 do vključno 29.12.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 7.7000 lastnih delnic v skupni vrednosti 5.082,00 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 29.106.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 36.806, kar prestavlja 0,859% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 30.12.2015

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 30.11.2015
Ponedeljek, 30 November 2015 09:34

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 26.11.2015 do vključno 27.11.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 1000 lastnih delnic v skupni vrednosti 660,00 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 28.106.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 29.106, kar prestavlja 0,680% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 30.11.2015

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Vmesno poročilo poslovodstva - november 2015
Četrtek, 05 November 2015 09:49

V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov €“ ZTFI in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana

družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja:

 

Vmesno poročilo poslovodstva družbe Hram holding, d.d.

za obdobje od 01.07.2015 do 05.11.2015

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 

Vmesno poročilo poslovodstva - november 2015

 
Nakup lastnih delnic - 26.10.2015
Ponedeljek, 26 Oktober 2015 09:09

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 19.10.2015 do vključno 23.10.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 1000 lastnih delnic v skupni vrednosti 660,00 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 24.106.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 25.106, kar prestavlja 0,586% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 26.10.2015

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Polletno poročilo
Četrtek, 27 Avgust 2015 08:39

Na podlagi 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, družba Hram holding, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

 

Uprava družbe Hram holding, d.d. na podlagi določil veljavne zakonodaje objavlja nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Hram holdnig, d.d. in skupine Hram holding, za prvo polletje 2015.

 

To obvestilo bo dostopno na spleni strani družbe www.hram-holding.si za obdobje najmanj petih let.

 

 

 

Uprava

 

 

Polletno poročilo

 
Objava sklepov 22. skupščine delničarjev
Petek, 21 Avgust 2015 07:39

OBJAVA IZIDA GLASOVANJA 

na 22. skupščini delničarjev

družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,  ki je bila dne 20.08.2015

 

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 20.08.2018 na sedežu družbe, na kateri je bilo od skupno 4.282.596 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 22.769 delnic), prisotnih 3.040.490 delnic, kar predstavlja 70,996% osnovnega kapitala družbe oz. 71,376% glasovalnih pravic.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 

 

Sklepi 22. skupščine delničarjev

 
Mesečno poročilo - januar 2014
Torek, 11 Februar 2014 09:01

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

31.01.2014

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,72%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,71%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

34,56%

 

100,00%

   
   

Seznam desetih največjih posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

874.367,50 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana

2.707,20 €

 

12.165.449,76 €

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE
Sreda, 24 Julij 2013 08:50

OBJAVA IZIDA GLASOVANJA 

na 20.  skupščini delničarjev

družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,  ki je bila dne 23.07.2013

 

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 23.07.2013, na kateri je bilo od skupno 4.346.667 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 29.288 delnic) , prisotnih 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% osnovnega kapitala družbe oz. 70,42% glasovalnih pravic .

 

 

 

Sklep št. 1:

 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Jaka Blaganje, za preštevalca glasov Ksenija Gašperšič in Tomaž Zorec. Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka.

 

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

Sklep št. 2:

 

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

 

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

Sklep št. 3:

 

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2013.

 

    Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

 

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

 

                                                                                                                             Uprava

 
Vmesno poročilo poslovodstva - november 2011
Petek, 11 November 2011 12:40
V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov - ZTFI (Uradni list št. 67/2007 in št. 108/2010 - uradno prečiščeno besedilo) družba HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d. objavlja:

  

Vmesno poročilo poslovodstva - november 2011

 za obdobje od 1.1.2011 do dneva objave poročila


 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 

 To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

 
Seznam poslov s povezanimi osebami za prvo polletje 2011
Četrtek, 01 September 2011 12:09

Na podlagi 7. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb, 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb in 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba HRAM HOLDING d.d., finančna družba, d.d.,  Ljubljana, objavlja seznam poslov, ki jih je družba sklenila s povezanimi osebami v obdobju od 1.1.2011 do 30.6.2011.

Seznam poslov s povezanimi osebami za prvo polletje 2011.

           To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 31.08.2011

Uprava

 
Mesečno poročilo april 2011
Ponedeljek, 09 Maj 2011 09:02

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

Mesečno poročilo na dan

30.04.2011

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,73%

naložbe v netržne vrednostne papirje

68,80%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,26%

ostalo

28,21%

 

100,00%

   
   

Seznam desetih največjih posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

En plus, d.o.o., Ljubljana

4.487.770,40 €

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

3.891.942,73 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

Avtomerkur, d.d., Ljubljana

1.665.033,80 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

494.925,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Struc Tokos, d.o.o., Tržič

57.175,91 €

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana

53.982,50 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

14.395.422,71 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL