Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Nerevidirano polletno poročilo družbe Hram holding, d.d. in skupine Hram holding
Ponedeljek, 28 September 2020 09:23

Na podlagi 136. in 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana,

 

 

družba Hram holding, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

 

Uprava družbe Hram holding, d.d. na podlagi določil veljavne zakonodaje objavlja nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Hram holdnig, d.d. in skupine Hram holding, za prvo polletje 2020.

 

 

To obvestilo bo dostopno na spleni strani družbe www.hram-holding.si za obdobje najmanj desetih let.

 

 

 

Uprava

 

 

 

Ljubljana, 28.09.2020

 

 

Polletno poročilo

 
Sklic 27. seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.
Petek, 25 September 2020 08:23

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja Hram Holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,

 

objavlja sklic 27. seje skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo dne 26.10.2020 s pričetkom ob 10:30. uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana.

 

 

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničerjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.hram-holding.si.

Vzorec prijave udeležbe na skupščino, vzorec pooblastila in informacije o pravicah delničarjev so delničarjem dostopne na sedežu družbe in na spleni strani www.hram-holding.si.

 

 

Sklic skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, na spletni strani AJPES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe www.hram-holding.si.

 

Ljubljana, 25.09.2020

 

Uprava

 

sklic 27. skupščine

gradivo za 27. skupščino

informacije o pravicah delničarjev

prijava na 27. skupščino

prijava in pooblastilo na 27. skupščino

 

 
Mesečno poročilo - avgust 2020
Ponedeljek, 14 September 2020 11:45

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 31.08.2020

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,36%

naložbe v netržne vrednostne papirje

81,17%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

16,46%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

299.813,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

 

10.625.630,56 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Obvestilo o seji nadzornega sveta
Petek, 11 September 2020 08:25

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Obvestilo o seji nadzornega sveta

 

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji redni 63. seji dne 10.09.2020 sprejel sklep, da skupščini delničarjev predlaga, da za člane novega nadzornega sveta družbe s 4-letnim mandatom od 22.10.2020 izvoli Mateja Kovača, Aleša Jesiha in Blanko Muster.

Nadzorni svet se je seznanil s strani uprave predlaganim dnevnim redom 27. redne seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. in ga potrdil.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 11.09.2020

 

Uprava

 
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Ponedeljek, 07 September 2020 08:34

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih,

 

družba Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Hram holding, finančna družba, d.d. je dne 03.09.2020 od družbe Svema Trade, d.o.o., Vilharjeva 29, Ljubljana prejela obvestilo, da je družba Svema Trade, d.o.o. dne 31.08.2020 kupila 427.306 delnic družbe Hram holding, finančna družba, d.d. z oznako ST1R.

Družba Svema Trade, d.o.o. je pred omenjenim nakupom imela v lasti 418.726 delnic družbe Hram holding, d.d. z oznako ST1R, kar je predstavljalo 9,78% vseh izdanih delnic.

Å tevilo delnic oznake ST1R v lasti družbe Svema Trade, d.o.o. je po omenjeni transakciji 846.032, kar predstavlja 19,76% vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe Hram holding, finančna družba, d.d..

 

Vsebina prejetega obvestila je razvidna iz priponke.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 07.09.2020

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 

Obrazec P-DEL

 
Informacija o spremembi deleža lastnih delnic
Četrtek, 03 September 2020 09:56

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 19. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih,

Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Informacija o spremembi deleža lastnih delnic

 

Skladno s sprejetim skupščinskim sklepom in s sklepom nadzornega sveta, je družba Hram holding, d.d., Ljubljana dne 31.08.2020 z družbo Svema Trade, d.o.o., Ljubljana sklenila prodajno pogodbo za prodajo lastnih delnic z oznako ST1R. Družba je navedenemu kupcu prodala 427.306 lastnih delnic po ceni 0,50 EUR za delnico. Skupna vrednost posla je tako znašala 231.653,00 EUR. Posel je bil izveden na neorganiziranem trgu z neposredno pogodbo.

Skupno število lastnih delnic družbe pred to prodajo je bilo 427.306, kar je predstavljalo 9,98% vseh izdanih delnic. Družba po izvedbi tega posla ni več imetnica lastnih delnic z oznako ST1R.

Družba Svema trade, d.o.o., Ljubljana je bila pred tem nakupom imetnica 418.726 delnic z oznako ST1R, kar je predstavljalo 9,78% vseh izdanih delnic. Po izvedbi tega posla, je družba Svema trade, d.o.o. imetnica 846.032 delnic z oznako ST1R, kar predstavlja 19,76% vseh izdanih delnic.

Družba je o navedenem poslu na predpisanem obrazcu LD obvestila tudi Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Obrazec LD je priloga tega obvestila.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 03.09.2020

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 

 

Obrazec LD

 
Obvestilo o prodaji lastnih delnic
Torek, 01 September 2020 08:37

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 19. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih,

Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o prodaji lastnih delnic

 

Skladno s sprejetim skupščinskim sklepom in s sklepom nadzornega sveta je družba Hram holding, d.d., Ljubljana dne 31.08.2020 z družbo Svema trade, d.o.o., Ljubljana sklenila prodajno pogodbo za prodajo lastnih delnic z oznako ST1R. Družba je navedenemu kupcu prodala 427.306 lastnih delnic po ceni 0,50 EUR za delnico. Skupna vrednost posla je tako znašala 231.653,00 EUR. Posel je bil izveden na neorganiziranem trgu z neposredno pogodbo.

Skupno število lastnih delnic družbe pred to prodajo je bilo 427.306, kar je predstavljalo 9,98% vseh izdanih delnic. Družba po izvedbi tega posla ni več imetnica lastnih delnic z oznako ST1R.

Družba Svema trade, d.o.o., Ljubljana je bila pred tem nakupom imetnica 418.726 delnic z oznako ST1R, kar je predstavljalo 9,78% vseh izdanih delnic. Po izvedbi tega posla, je družba Svema trade, d.o.o. imetnica 846.032 delnic z oznako ST1R, kar predstavlja 19,76% vseh izdanih delnic.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 01.09.2020

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Sklep nadzornega sveta
Petek, 28 Avgust 2020 08:48

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje,

družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

Obvestilo o seji nadzornega sveta

 

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji korespondenčni seji dne 27.08.2020 sprejel naslednji sklep:

»Nadzorni svet družbe soglaša s prodajo 427.306 delnic v vrednosti 213.653,00 EUR iz sklada lastnih delnic družbi Svema Trade, d.o.o..«

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 28.08.2020

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - julij 2020
Sreda, 05 Avgust 2020 08:41

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 31.07.2020

 

 

 

 

Struktura sredstev

 

 

 

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,52%

naložbe v netržne vrednostne papirje

82,39%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

15,07%

 

100,00%

 

 

 

 

Seznam posamičnih naložb

 

 

 

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

316.398,40 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

 

10.642.215,96 €

 

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - junij 2020
Ponedeljek, 13 Julij 2020 11:23

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 30.06.2020

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,39%

naložbe v netržne vrednostne papirje

82,44%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

15,16%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

Акула китовая.

Питание китовых акул состоит из биопланктона и мелких рыбешек. Акула китовая является самой крупной рыбой на Земле.

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

299.813,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

 

10.625.630,56 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 29.06.2020
Ponedeljek, 29 Junij 2020 09:57

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 24. seji dne 19.07.2017 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 428.259 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni in s posli sklenjenimi na neorganiziranem trgu kapitala.

Družba obvešča javnost, da je dne 23.06.2020 pridobila 24.806 lastnih delnic v skupni vrednosti 12.403,00 EUR. Posel je bil izveden z neposredno pogodbo, upoštevaje skupščinski sklep.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 402.500.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 427.306, kar prestavlja 9,978% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 29.06.2020

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL