Sporočilo
 • Stran uporablja piškotke

  Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

  Povezava do EU direktive

Obvestila
Sklepi 12. skupščine
Torek, 05 September 2006 01:00

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja

sklepe 12. seje skupščine delničarjev družbe
HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

 ki je bila dne 30.08.2006 ob 13. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana.
Sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 80, dne 28.07.2006 in skladno s Pravili Borze ter s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), tudi v Dnevniku dne 19.07.2006.
Zastopanih je bilo 727.292 delnic, kar pomeni 16,73% od vseh izdanih delnic, oziroma 16,73% od vseh delnic z glasovalno pravico.
Skladno z objavljenim dnevnim redom in predlogi sklepov, so bili sprejeti naslednji sklepi:
 
1.     
Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.     
Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Sklep:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.     
Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Sklep:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.     
Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2006
Sklep:
Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2006.
6.    Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice
Sklep:
Delnice družbe Hram Holding d.d. Ljubljana, se pretvorijo v kosovne delnice in sicer       
tako, da se vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT nadomesti z 1(eno) kosovno    delnico.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT razdeljen na 4.346.667 kosovnih delnic.
7.    Sprememba statuta
Pri tej točki dnevnega reda je bil s strani zastopnika delničarja Svema co., d.o.o., Ljubljana, podan nasprotni predlog:
     
Doda se (k prvotnemu predlogu sklepa uprave) nova alineja, ki se glasi:
Spremeni se točka 7.4. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisu Dnevnik, v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.
Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.

       Sklep:
       Spremeni se točka 4.1. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
       Osnovni kapital družbe znaša 4.346.667.000,00 (štirimiljardetristošestinštirideset   
       milijonovšestosedeminšestdeset tisoč 00/100) SIT in je razdeljen na 4.346.667
(štirimilijonetristošestinštiridesettisočšestosedeminšestdeset) kosovnih delnic.
Spremeni se točka 5.8. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Direktor potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
-          sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 2,5% (dva cela pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala,
-          najemanje kreditov nad 1,5% (ena cela pet odstotka ) vrednosti osnovnega kapitala,
-          izplačilo vmesnih dividend,
-          imenovanje prokurista.
Spremeni se točka 7.4. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisu Dnevnik, v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.
Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.
Spremeni se točka 10.1. statuta družbe tako, da se glasi:
Družba objavlja sklice skupščin in ostala svoja sporočila v časopisu Dnevnik ali na drug nadomestni način, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma pravili borze.
Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.
8.   Pooblastilo upravi in nadzornemu svetu 
Sklep:

Skupščina delničarjev pooblašča upravo in nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra preračuna v 4.1 točki statuta družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT v evre po tečaju zamenjave kot ga določa predpis Evropske skupnosti v skladu s 5. odst. 123. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v skladu s tem uskladi statut.
Prečiščeno besedilo statuta pripravi notar.
 
Vsi sklepi so bili sprejeti s potrebno večino glasov.
Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.
 
 
Ljubljana, 30.08.2006
 
                                                                                                 Sašo Tanko
                                                                                            direktor Hram Holding, d.d.
 
Sklic 12. skupščine
Sreda, 19 Julij 2006 01:00

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja sklic
12.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
 
ki bo dne 30.08.2006 s pričetkom ob 13. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2006
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2006.
6.    Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice
Predlog sklepa:
Delnice družbe Hram Holding d.d. Ljubljana, se pretvorijo v kosovne delnice in sicer       
tako, da se vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT nadomesti z 1(eno) kosovno    delnico.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT razdeljen na 4.346.667 kosovnih delnic.
7.    Sprememba statuta
       Predlog sklepa:
       Spremeni se točka 4.1. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
       Osnovni kapital družbe znaša 4.346.667.000,00 (štirimiljardetristošestinštirideset   
       milijonovšestosedeminšestdeset tisoč 00/100) SIT in je razdeljen na
       4.346.667 (štirimilijonetristošestinštiridesettisočšestosedeminšestdeset) kosovnih delnic.
Spremeni se točka 5.8. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Direktor potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
-          sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 2,5% (dva cela pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala,
-          najemanje kreditov nad 1,5% (ena cela pet odstotka ) vrednosti osnovnega kapitala,
-          izplačilo vmesnih dividend,
-          imenovanje prokurista.
Spremeni se točka 10.1. statuta družbe tako, da se glasi:
Družba objavlja sklice skupščin in ostala svoja sporočila v časopisu Dnevnik ali na drug nadomestni način, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma pravili borze.
Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.
8.    Pooblastilo upravi in nadzornemu svetu 
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev pooblašča upravo in nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra preračuna v 4.1 točki statuta družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT v evre po tečaju zamenjave kot ga določa predpis Evropske skupnosti v skladu s 5. odst. 123. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v skladu s tem uskladi statut.
       Prečiščeno besedilo statuta pripravi notar.        
 
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Predlagane spremembe statuta se nanašajo na uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah 1 in prehodom na evro.
 
Direktor družbe
 
Obvestilo o prodaji delnic Tiskarna Ljubljana
Torek, 04 Julij 2006 01:00

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,

na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1)

 

objavlja,

da je družba Hram Holding, d.d., Ljubljana, skupaj z družbo Unit-as nepremičnine, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, ki je v njeni večinski lasti, dne 27.06.2006 prodala 230.076 delnic z oznako TLJG, izdajatelja Tiskarna Ljubljana, d.d., Stantetova 9, Ivančna Gorica, kar predstavlja 92,33%-ni delež družbe.

 

                                                                                                     direktor

 
Letno poročilo 2005
Sobota, 24 Junij 2006 01:00
Poročilo za leto 2005   letno porocilo 2003.pdf letno porocilo 2005.pdf 
 
Letni dokument
Četrtek, 22 Junij 2006 01:00


Letni dokument v pdf formatu!
 
Obvestilo o sklepih nadzornega sveta
Četrtek, 22 Junij 2006 01:00

Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d.,
 
objavlja naslednje sporočilo:
 
Nadzorni svet družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, je na svoji 12. redni seji  dne 19.06.2006  obravnaval podatke o tekočem poslovanju, sprejel letno poročilo družbe za poslovno leto 2005 in sestavil pisno poročilo o delu nadzornega sveta družbe v letu 2005. Oblikoval je tudi predloge sklepov k točkam dnevnega reda 12. redne seje skupščine delničarjev, ki bo v avgustu 2006.
 
uprava družbe
Ljubljana, 22.06.2006
 
Nerevidirani računovodski izkazi 2005
Četrtek, 30 Marec 2006 01:00


Za ogled datoteke v PDF obliki kliknite tukaj!
 
Obvestilo o prodaji delnic Koloniale d.d.
Sreda, 23 November 2005 01:00

Hram Holding, finanèna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi 66. Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1)
objavlja,
 
da je družba Hram Holding, d.d., Ljubljana, dne 18.11.2005 podpisala pogodbo o prodaji 229.015 delnic z oznako KLMG, izdajatelja Koloniale d.d., Tržaška 39, Maribor, kar predstavlja 34,61% vseh izdanih delnic družbe.
direktor
 
 
Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
Sobota, 05 November 2005 01:00


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur.l.RS, št. 56/99) in 64. člena Zakona o prevzemih (Zpre, Ul.RS, št. 47/97), družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja, da je dne 04.11.2005 od družbe Fokuss, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Vodnikova 165, Ljubljana prejela dopis z  naslednjo vsebino:
»V skladu s 64. členom Zakona o prevzemih vas obveščamo, da je družba FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Vodnikova 165, Ljubljana, dne 03.11.2005 pridobila 589.437 delnic oznake ST1R, izdajatelja Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana. S tem je družba FOKUSS, d.o.o., Ljubljana postala lastnica 675.615 delnic, kar predstavlja 15,54% vseh delnic izdajatelja Hram Holding, d.d., Ljubljana.«
 

 
                                                                                                                        direktor 
 
Dopolnitev povzetka revidiranega letnega poročila 2004
Četrtek, 15 September 2005 01:00

 
Na podlagi 64. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 2. in 3. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb, ter Odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev,
 
HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
 
objavlja dopolnitev
 
POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2004

DRUŽBE HRAM HOLDING, d.d., VILHARJEVA 29, LJUBLJANA,

objavljenega dne 29.06.2005 v časopisu Dnevnik
 
 
 1. Direktor družbe je za poslovno leto 2004 prejel naslednja plačila:
  1. Plača in nadomestila plače – fiksni del: 5.126.505 SIT,
  2. Regres:    182.964 SIT,
  3. Povračila stroškov:    465.249 SIT.
Ostalih prejemkov, kot jih navaja 3. točka drugega odstavka 22. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, direktor družbe v letu 2004 ni prejel.
 
 1. Revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2004 je bilo dne 29.06.2005 posredovano Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Na spletni strani AJPES-a je objavljeno od 18.07.2005, na voljo pa je tudi na sedežu družbe.
 
 
 
Ljubljana, 14.09.2005
 
 
                                                                                                   direktor družbe
 
Obvestilo o pridobitvi kvalificiraneg deleža
Četrtek, 01 September 2005 01:00

Obvestilo  o pridobitvi kvalificiranega deleža
 
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 56/99) in 64. člena Zakona o prevzemih (Zpre, Ul.RS, št. 47/97), družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
V skladu s 64. členom Zakona o prevzemih, je družba Hypo Alpe–Adria–Bank International AG, Celovec, dne 29.8.2005, obvestila upravo družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, da je pridobila 365.508 delnic izdajatelja Hram Holding, d.d., Ljubljana. Skupaj z Hypo-Alpe-Adria-Consultants, d.o.o., Ljubljana,  imajo v lasti  537.135   delnic ST1R, izdajatelja Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, kar predstavlja skupno 12,36% vseh delnic z glasovalno pravico.
 
                                                                                                                                    direktor
 
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL