Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Povzetek revid. konsolid.letnega poročila 2006
Petek, 29 Junij 2007 01:00


Povezava do dokumenta:   Povzetek rev. LP HH 2006.pdf Povzetek rev. LP HH 2006.pdf (149.12 KB)
 
Letni dokument-2006
Petek, 29 Junij 2007 01:00

Letni dokument v pdf obliki se nahaja na naslednji povezavi: letni dokument-2006.pdf letni dokument-2006.pdf (39.92 KB)
 
Letno poročilo 2006
Nedelja, 24 Junij 2007 01:00

 Poročilo za leto 2006

  letno porocilo HH 2006.pdf letno porocilo HH 2006.pdf 
 
Nerevidirani računovodski izkazi 2006
Ponedeljek, 02 April 2007 01:00

skladno s 66. clenom Zakona o trgu vrednostnih papirjev in 6. clenom Sklepa o podrobnejši
vsebini in nacinu objave javnih družb, objavlja podatke iz nerevidiranih racunovodskih
izkazov družbe, ki so bili 30.03.2007 posredovani Agenciji Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, za potrebe državne statistike. PDF datoteka!.

 
Odločba o izidu prevzemne ponudbe
Četrtek, 08 Marec 2007 01:00

ODLOČBA O IZIDU PREVZEMNE PONUDBE
 
Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), objavlja naslednje sporočilo:
Na podlagi 4. odstavka 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja, da je od Agencije za trg vrednostnih papirjev dne 05.03.2007 prejela odločbo št. 171/144/AG/07-(86) z dne 02.03.2007, katere izrek se glasi:
»Ugotovi se, da je prevzemna ponudba prevzemnika Fokuss, d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana, za 4.346.667 navadnih imenskih delnic oznake ST1R istega razreda z glasovalno pravico, zmanjšano za 1.291.540 delnic, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 3.055.127 delnic ciljne družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva cesta 29, Ljubljana, ki je trajala od 17.1. do 28.2.2007, uspešna.«
 
 
Ljubljana,05.03.2007                                                             Uprava družbe
 
Mnenje o prevzemni ponudbi
Petek, 26 Januar 2007 01:00

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana,na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2), objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1 , Ur.l.RS, št. 79/06), poslovodstvo ciljne družbe  Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja

MNENJE O PREVZEMNI PONUDBI


Dne 17.01.2007 je bila s strani prevzemnika FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana, objavljena Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.,Vilharjeva 29, Ljubljana. V zvezi z vsebino Prevzemne ponudbe za odkup in prospektom daje poslovodstvo ciljne družbe skladno s 34. členom ZPre-1 naslednje mnenje:

 

  1. Iz prospekta za odkup delnic družbe Hram Holding d.d., točka 4.3. izhaja, da prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja družbe, politike zaposlovanja, spremembe statuta družbe in tudi ne spremembe politike delitve dobička. Ob upoštevanju navedb Prevzemne ponudbe in prospekta za odkup ter navedenega v tej točki, uprava družbe ne nasprotuje prevzemni ponudbi s strani družbe FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana,
  2. Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora glede prevzemne ponudbe.
  3. Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.
  4. Člani poslovodstva ciljne družbe, niso imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.
  5. Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe je bilo objavljeno v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d. dne 23.6.2006, dostopno pa je tudi preko spletnih strani ciljne družbe (www.hram-holding.si). Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2005 znašala 1.331,92 SIT (5,56 EUR).

 

 

                                                                                  uprava družbe

 
Obvestilo o kvalificiranih deležih
Petek, 29 December 2006 01:00

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi 1. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (Ur.l.RS, št. 79/06; ZPre-1) objavlja


obvestilo o kvalificiranih deležih, skladno z Zakonom o prevzemih (ZPre-1)
 

Skladno s 1. odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Zpre-1), smo prejeli naslednja obvestila:

- Dne 28.12.2006 nas je družba FOKUSS, d.o.o., Celovška 150, Ljubljana, obvestila, da je dne 22.12.2006 opravila nakup 430.952 delnic družbe HRAM HOLDING, d.d., kar predstavlja 9,915% delež vseh delnic družbe HRAM HOLDING  d.d.. Družba FOKUSS d.o.o. je tako imetnik 1.289.809 delnic družbe HRAM HOLDING  d.d., kar predstavlja 29,675% delež glasovalnih pravic v družbi HRAM HOLDING  d.d..

- Dne 28.12.2006 nas je družba RMS INVEST d.o.o., Šmartinska 106, Ljubljana, obvestila, da je dne 22.12.2006 odsvojila 419.580 delnic družbe HRAM HOLDING  d.d., kar predstavlja 9,653% vseh delnic z glasovalno pravico.

                                                                                                         Uprava družbe       
 
Obvestilo o prevzemni nameri
Petek, 29 December 2006 01:00

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d.,  ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) in ZPre-1 (Ur.l.RS, št. 79/06),  družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja naslednje:

 obvestilo  o prevzemni nameri

Družba Hram Holding d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, je dne 22.12.2006 s strani družbe FOKUSS, d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana, prejela naslednje Obvestilo o prevzemni nameri, ki se glasi:
» Obveščamo vas, da namerava družba FOKUSS financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju FOKUSS d.o.o.), dati prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana (v nadaljevanju HRAM HOLDING  d.d.). O prevzemni nameri je družba FOKUSS d.o.o., v skladu s 24. členom Zpre-1, obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, poslovodstvo ter predstavnike delavcev družbe HRAM HOLDING  d.d.. Prevzemna namera bo objavljena dne 22.12.2006 v dnevnem časopisu Finance. Delnice družbe HRAM HOLDING d.d. so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, pod oznako ST1R. Z delnicami družbe HRAM HOLDING d.d. se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.  Družba FOKUSS d.o.o. je na dan objave prevzemne namere imetnik 858.857 delnic družbe HRAM HOLDING  d.d., kar predstavlja 19,76% deleža vseh delnic družbe HRAM HOLDING  d.d.. Družba FOKUSS d.o.o. bo najkasneje v 30. dneh in ne prej kot v 10. delovnih dneh po objavi prevzemne namere objavila prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe HRAM HOLDING  d.d.. «.

Uprava družbe sporoča, da  med poslovodstvom družbe Hram Holding d.d. in družbo Fokuss d.o.o. ne potekajo nikakršna pogajanja ali dogovori.

                                                                                                      uprava družbe

 
Obvestilo o vpisu kosovnih delnic
Ponedeljek, 27 November 2006 01:00

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2), družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja naslednje:
 
Obvestilo  o vpisu kosovnih delnic v KDD
 
KDD-Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, je na podlagi odločbe opr.št. KDD 1648-5, z dne 27.10.2006, v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 30.10.2006  spremenila podatek o nominalni vrednosti delnice tako, da se odslej glasi: 1 kos.
 
Ljubljana, 25.11.2006                                                             uprava družbe
 
Obvestilo o kvalificiranih deležih
Ponedeljek, 11 September 2006 01:00

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
na podlagi 4. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) objavlja
 
Obvestilo o kvalificiranih deležih, skladno z Zakonom o prevzemih (ZPre-1)
 
Skladno s 1. odstavkom 77. člena Zakona o prevzemih (Zpre-1), smo prejeli naslednja obvestila:
-          dne 06.09.2006 nas je družba Svema Co., d.o.o., Vilharjeva 29, Ljubljana obvestila, da je imela na dan 11.08.2006 v lasti 577.545 delnic družbe Hram Holding, d.d., kar predstavlja 13,287% vseh delnic; skupaj s povezano osebo Žontar Jaroslavom, Bratovševa ploščad 19, Ljubljana, ki je imela dne 11.08.2006 v lasti 39.000 delnic družbe Hram Holding, d.d. (kar predstavlja 0,897% vseh delnic), pa je podjetje Svema Co., d.o.o. na dan 11.08.2006 imelo 616.545 delnic družbe Hram Holding, d.d., kar predstavlja 14,184% vseh izdanih delnic;
-          dne 07.09.2006 nas je družba Fokuss, d.o.o., Celovška 150, Ljubljana obvestila, da je imela skupaj s povezano pravno osebo SEF S, d.o.o., Celovška 150, Ljubljana, na dan 11.08.2006 v lasti 858.857 delnic družbe Hram Holding, d.d., kar predstavlja 19,759% vseh delnic z glasovalno pravico;
-          dne 07.09.2006 nas je družba Svema trade, d.o.o., Vilharjeva 29, Ljubljana obvestila, da je imela dne 11.08.2006 v lasti 316.717 delnic družbe Hram Holding, d.d., kar predstavlja 7,286% vseh izdanih delnic z glasovalno pravico;
-          dne 08.09.2006 nas je družba HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, Alpen-Adria-Platz 1, Celovec, Avstrija obvestila, je imela na dan 11.08.2006 v lasti 365.508 delnic družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, Vilharjeva 29, kar predstavlja 8,409% od vseh delnic z glasovalno pravico.
Skladno s 1. odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), smo prejeli naslednji obvestili:
-          dne 08.09.2006 nas je družba HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, Alpen-Adria-Platz 1, Celovec, Avstrija obvestila, da je dne 05.09.2006 odtujila 365.508 delnic družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, Vilharjeva 29, kar predstavlja 8,409% vseh delnic z glasovalno pravico;
-          dne 08.09.2006 nas je družba RMS invest, d.o.o., Šmartinska 106, Ljubljana obvestila, da je dne 05.09.2006 pridobila 365.508 delnic družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, Vilharjeva 29, kar predstavlja 8,409% vseh delnic z glasovalno pravico.
 
 

Ljubljana, 08.09.2006

                                                                                  Uprava družbe          
 
Sklepi 12. skupščine
Torek, 05 September 2006 01:00

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja

sklepe 12. seje skupščine delničarjev družbe
HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

 ki je bila dne 30.08.2006 ob 13. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana.
Sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 80, dne 28.07.2006 in skladno s Pravili Borze ter s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), tudi v Dnevniku dne 19.07.2006.
Zastopanih je bilo 727.292 delnic, kar pomeni 16,73% od vseh izdanih delnic, oziroma 16,73% od vseh delnic z glasovalno pravico.
Skladno z objavljenim dnevnim redom in predlogi sklepov, so bili sprejeti naslednji sklepi:
 
1.     
Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.     
Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Sklep:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.     
Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Sklep:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.     
Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2006
Sklep:
Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2006.
6.    Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice
Sklep:
Delnice družbe Hram Holding d.d. Ljubljana, se pretvorijo v kosovne delnice in sicer       
tako, da se vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT nadomesti z 1(eno) kosovno    delnico.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT razdeljen na 4.346.667 kosovnih delnic.
7.    Sprememba statuta
Pri tej točki dnevnega reda je bil s strani zastopnika delničarja Svema co., d.o.o., Ljubljana, podan nasprotni predlog:
     
Doda se (k prvotnemu predlogu sklepa uprave) nova alineja, ki se glasi:
Spremeni se točka 7.4. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisu Dnevnik, v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.
Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.

       Sklep:
       Spremeni se točka 4.1. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
       Osnovni kapital družbe znaša 4.346.667.000,00 (štirimiljardetristošestinštirideset   
       milijonovšestosedeminšestdeset tisoč 00/100) SIT in je razdeljen na 4.346.667
(štirimilijonetristošestinštiridesettisočšestosedeminšestdeset) kosovnih delnic.
Spremeni se točka 5.8. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Direktor potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
-          sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 2,5% (dva cela pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala,
-          najemanje kreditov nad 1,5% (ena cela pet odstotka ) vrednosti osnovnega kapitala,
-          izplačilo vmesnih dividend,
-          imenovanje prokurista.
Spremeni se točka 7.4. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisu Dnevnik, v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.
Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.
Spremeni se točka 10.1. statuta družbe tako, da se glasi:
Družba objavlja sklice skupščin in ostala svoja sporočila v časopisu Dnevnik ali na drug nadomestni način, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma pravili borze.
Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.
8.   Pooblastilo upravi in nadzornemu svetu 
Sklep:

Skupščina delničarjev pooblašča upravo in nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra preračuna v 4.1 točki statuta družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT v evre po tečaju zamenjave kot ga določa predpis Evropske skupnosti v skladu s 5. odst. 123. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v skladu s tem uskladi statut.
Prečiščeno besedilo statuta pripravi notar.
 
Vsi sklepi so bili sprejeti s potrebno večino glasov.
Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.
 
 
Ljubljana, 30.08.2006
 
                                                                                                 Sašo Tanko
                                                                                            direktor Hram Holding, d.d.
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL