Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Mesečno poročilo ZPNPID januar 2008
Četrtek, 14 Februar 2008 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja

Mesečno poročilo na dan

31.01.2008

  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
16,39%
naložbe v netržne vrednostne papirje
68,62%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
3,81%
ostalo
11,18%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
 
 vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
7.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.879.972,73 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
2.249.005,19 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.112.022,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.172.533,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Pivovarna Laško, d.d., Laško
790.047,44 €
Mercator, d.d., Ljubljana
627.137,78 €
 22.136.834,02 €
 
Mesečno poročilo ZPNPID december 2007
Ponedeljek, 14 Januar 2008 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo na dan
31.12.2007
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
17,72%
naložbe v netržne vrednostne papirje
62,80%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,00%
ostalo
19,47%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
 
 vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
7.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.879.972,73 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
2.732.975,85 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.112.022,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.172.533,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Pivovarna Laško, d.d., Laško
801.407,72 €
Mercator, d.d., Ljubljana
660.955,00 €

Ljubljana, 11.01.2008

 
Sklepi skupščin
Petek, 04 Januar 2008 01:00

Hram holding, finančna družba, d.d.

Obvestilo o izglasovanih sklepih skupščin

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram holding, finančna družba,  d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Na predlog glavnega delničarja,  družbe Hram holding, finančna družba, d.d. , Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,  so bili na skupščinah dne 27.12.2007,  izglasovani sklepi o  iztisnitvi manjšinskih delničarjev v naslednjih družbah:
-         
NAPREDEK BISTRICA, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
-         
UNIT-AS NEPREMIČNINE, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
-         
UNITEX, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,  
-         
ŽIMA NEPREMIČNINE, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana.
To obvestilo bo od 04.01.2008 vsaj 8 dni objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe Hram holding, finančna družba, d.d., Ljubljana (www.hram-holding.si).
 
Mesečno poročilo ZPNPID november 2007
Petek, 14 December 2007 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

Mesečno poročilo, na dan

30.11.2007

 

 

 

 

Struktura sredstev

 

 

 

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

16,81%

naložbe v netržne vrednostne papirje

61,61%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

1,86%

ostalo

19,72%

 

 

 

 

Seznam desetih največjih posamičnih naložb

 

 

 

Naložba - izdajatelj

vrednost

En plus, d.o.o., Ljubljana

7.225.619,68 €

Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana

3.879.972,73 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

2.640.787,82 €

Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana

2.112.022,99 €

Alpemetal, d.o.o., Ljubljana

1.680.262,44 €

Avtomerkur, d.d., Ljubljana

1.465.075,39 €

Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana

1.172.533,64 €

KG Rakičan, d.d., Murska Sobota

935.156,74 €

Pivovarna Laško, d.d., Laško

857.285,52 €

Mercator, d.d., Ljubljana

614.964,37 €

Ljubljana, 12.12.2007

 
Mesečno poročilo ZPNPID oktober 2007
Četrtek, 13 December 2007 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo, na dan

31.10.2007

  
  

Struktura sredstev

 
  

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

18,20%

naložbe v netržne vrednostne papirje

61,13%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,07%

ostalo

20,60%

 

 


  

Seznam desetih največjih posamičnih naložb

 
  

Naložba - izdajatelj

vrednost

En plus, d.o.o., Ljubljana

7.225.619,68 €

Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana

3.879.972,73 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

2.789.331,31 €

Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana

2.110.079,95 €

Alpemetal, d.o.o., Ljubljana

1.680.262,44 €

Avtomerkur, d.d., Ljubljana

1.465.075,39 €

Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana

1.172.533,64 €

KG Rakičan, d.d., Murska Sobota

935.156,74 €

Pivovarna Laško, d.d., Laško

894.414,24 €

Mercator, d.d., Ljubljana

690.451,35 €

 

 


Ljubljana, 12.12.2007

 
Obvestilo o pridobitvi deleža
Ponedeljek, 12 November 2007 01:00

Hram holding, finančna družba, d.d.
Obvestilo o pridobitvi deleža v  družbi EN PLUS d.o.o.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Družba Hram holding, finančna družba, d.d. , Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,  je pridobila 60% lastniški delež v družbi EN PLUS d.o.o., Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana.

To obvestilo bo od 12.11.2007 vsaj 8 dni objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe Hram holding, finančna družba, d.d. (www.hram-holding.si).
Ljubljana, 12.11.2007
 
Prva objava informacij o pomembnih deležih
Sreda, 17 Oktober 2007 01:00

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, objavlja naslednje sporočilo:
 

Prva objava informacij o pomembnih deležih po ZTFI

 
a)            Obvestilo pomembnem deležu
Dne 10. 10. 2007 je imela družba Fokuss, d.o.o., Ljubljana, v lasti 2.210.280 delnic družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.,  kar predstavlja 50,58 % glasovalnih pravic in da je dne  10. 10. 2007 imela družba Svema Co, d.o.o., Ljubljana, v lasti 589.724 delnic družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.,  kar predstavlja 13,57 % glasovalnih pravic.
b)            Obvestilo o lastnih delnicah družbe
Družba Hram Holding, finančna družba, d.d., na dan 15.10.2007 nima lastnih delnic.
c)            Obvestilo o skupnem številu delnic
Družba Hram Holding, finančna družba, d.d., ima na dan 15.10.2007 izdanih 4.346.667 kosovnih delnic.
 
To obvestilo je bilo pripravljeno zaradi uskladitve objav z ZTFI in ne pomeni dejanske spremembe v lastniški strukturi.
Obvestilo bo objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.hram-holding.si.
 
                                                                        Direktor družbe
 
Sklepi 13. skupščine
Petek, 31 Avgust 2007 01:00

Na podlagi veljavne zakonodaje in skladno s Pravili Ljubljanske borze, Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja
 

 sklepe 13. seje skupščine delničarjev družbe

HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

 
ki je bila dne 28.08.2007 ob 14. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana.
Sklic je bil objavljen v Dnevniku dne 26.07.2007.
Zastopanih je bilo 2.854.619 delnic, kar pomeni 65,67% od vseh izdanih delnic z glasovalno pravico.
Skladno z objavljenim dnevnim redom in predlogi sklepov, so bili sprejeti naslednji sklepi:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Sklep:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in konsolidiranim poročilom skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Sklep:
Skupščina se seznani s predloženim revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2007
Sklep:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2007.
6.    Izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Sklep:
Ugotovi se, da je z dnem 19.07.2007 g. Jaroslav Žontar podal odstopno izjavo, zato se z dnem zasedanja te skupščine razreši kot član nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana. Na predlog nadzornega sveta se z dnem zasedanja te skupščine za novega člana nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana izvoli g. Tomaž Adamič, do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je do 31.08.2008.
 
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Točka 7. (Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana) predlaganega dnevnega reda sklica skupščine, je bila umaknjena z dnevnega reda, zaradi 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), ki je stopil v veljavo 31.07.2007.
Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.
 
 
Ljubljana, 28.08.2007
 
                                                                                                   Sašo Tanko
                                                                                                   direktor Hram Holding, d.d.
 
Sklic 13. skupščine
Četrtek, 26 Julij 2007 01:00

Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), direktor družbe objavlja sklic
 
13.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
 
ki bo dne 28.08.2007 s pričetkom ob 14. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in konsolidiranim poročilom skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2007
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2007.
6.    Izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je z dnem 19.07.2007 g. Jaroslav Žontar podal odstopno izjavo, zato se z dnem zasedanja te skupščine razreši kot član nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana. Na predlog nadzornega sveta se z dnem zasedanja te skupščine za novega člana nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana izvoli g. Tomaž Adamič, do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je do 31.08.2008.
7.    Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana
Predlog sklepa:
Spremenijo se določbe naslednjih členov statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, ki sedaj glasijo:
 
5.1.
Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave zastopajo družbo posamično.
 
5.2.
Uprava ima enega ali več članov, vendar največ tri.
V primeru, da ima uprava enega člana, se ta imenuje direktor.
V primeru, da upravo sestavlja več članov, nadzorni svet enega izmed njih imenuje za predsednika.
 
5.3.- 5.8.
V skladu s to spremembo se v členih od 5.3. do 5.8. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
 
5.8.
Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
- sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad štiri milijone evrov,
- izplačilo vmesnih dividend,
- imenovanje prokurista.
 
Pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, zastopata družbo vsaj dva člana uprave.
 
V primeru, da ima uprava enega člana-direktorja, potrebuje le-ta pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, predhodno soglasje nadzornega sveta.
 
6.1.
Nadzorni svet šteje tri do največ pet članov.
 
6.12.
Vsak član nadzornega sveta ima od uprave pravico zahtevati, da mu predloži vse podlage za izdelavo letnega poročila razen, če nadzorni svet ne odloči drugače.
 
7.3.
Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.
 
7.10.
Z večino oddanih glasov skupščina odloča o:
-          sprejemanju letnega poročila,
-          uporabi bilančnega dobička,
-          imenovanju nadzornega sveta,
-          podelitvi razrešnice predsedniku in članom uprave ter članom nadzornega sveta,
-          o imenovanju revizorja,
-          o temeljih poslovne politike in prioritetnih dejavnostih družbe,
-          obravnava poročila nadzornega sveta, odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis ali statut.
 
7.11.
Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.
 
8.2.
Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.
 
8.6.
Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku osem dni od prejema revizijskega poročila.
 
8.8.
Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila en mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.
 
8.9.
Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca.
 
9.1., 9.2. ,9.3.
V členih od 9.1. do 9.3. se beseda direktor nadomesti z besedo uprava.             
  
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom
pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni
pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta, je vsem delničarjem družbe Hram
Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
 
 
Direktor družbe
 
Obvestilo o sklepih nadzornega sveta
Petek, 29 Junij 2007 01:00

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev in pravil Ljubljanske borze,   objavlja naslednje
 
obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta
 
Nadzorni svet družbe je na 14. redni seji, dne 21.06.2007, sprejel in potrdil revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe Hram Holding,  d.d., za poslovno leto 2006 ter podal poročilo o preveritvi letnega poročila družbe Hram Holding, d.d., za leto 2006.
 
 Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od 29.06.2007 dalje.
 
Ljubljana, 26.06.2007
uprava družbe
 
Letno poročilo družbe in skupine 2006
Petek, 29 Junij 2007 01:00

Letno poročilo družbe in skupine za leto 2006 lahko najdete na naslednji povezavi:

letno porocilo HH 2006.pdf letno porocilo HH 2006.pdf
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL