Sporočilo
 • Stran uporablja piškotke

  Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

  Povezava do EU direktive

Obvestila
Obvestilo o sklepih nadzornega sveta
Torek, 24 Junij 2008 01:00

Obvestilo o sklepih nadzornega sveta

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi ZTFI in pravil Ljubljanske borze,   objavlja naslednje
 
obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta
 
Nadzorni svet družbe je na 23. redni seji, dne 19.06.2008, sprejel in potrdil revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe Hram Holding, finančna družba,  d.d., za poslovno leto 2007 ter podal poročilo o preveritvi letnega poročila družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., za leto 2007.  Oblikoval je tudi predloge sklepov k točkam dnevnega reda 14. redne seje skupščine delničarjev.
 
 To obvestilo bo od 24.06.2008 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe (www.hram-holding.si).
                                                                             

Ljubljana, 24.06.2008
 
Letno poročilo 2007
Torek, 24 Junij 2008 01:00
 Poročilo za leto 2007   letno porocilo HH 2006.pdf letno porocilo HH 2007.pdf
 
Mesečno poročilo ZPNPID maj 2008
Petek, 13 Junij 2008 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja

Mesečno poročilo na dan
31.05.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
11,26%
naložbe v netržne vrednostne papirje
75,35%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,10%
ostalo
13,29%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
 
 vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
7.455.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
1.666.841,41 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Mercator, d.d., Ljubljana
503.332,03 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
 21.559.191,86 €
 
Mnenje o prevzemni ponudbi
Sreda, 21 Maj 2008 01:00

Uprava družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana,na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 34. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1, Ur.l. RS, št. 79/06, 67/07-ZTFI (100/07 - popr.), 1/08)  objavlja naslednje sporočilo:


MNENJE O PREVZEMNI PONUDBI

Dne 21. 05. 2008 je bila s strani Nova  Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana v imenu in za račun prevzemnika FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana  objavljena prevzemna ponudba za odkup delnic družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.,Vilharjeva 29, Ljubljana.
V zvezi z vsebino Prevzemne ponudbe za odkup in prospektom daje poslovodstvo ciljne družbe skladno s 34. členom ZPre-1 naslednje mnenje: 

 • Iz prospekta za odkup delnic družbe Hram Holding d.d.,  da prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja družbe, politike zaposlovanja, spremembe statuta družbe in tudi ne spremembe politike delitve dobička. Ob upoštevanju navedb Prevzemne ponudbe in prospekta za odkup ter navedenega v tej točki, uprava družbe ne nasprotuje prevzemni ponudbi s strani družbe FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana,
 • Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora glede prevzemne ponudbe.
 • Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.
 • Člani poslovodstva ciljne družbe, niso imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.
 • Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe je dostopno preko spletnih strani ciljne družbe (www.hram-holding.si). Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2006 znašala 5,56 EUR.  Ciljna družba je dne 31.3.2008 preko borznega sistema obveščanja SEO-net objavila nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2007 (obvestilo je dostopno tudi na spletnih straneh ciljne družbe(www.hram-holding.si).
 • Mnenje uprave ciljne družbe o prevzemni ponudbi je bilo posredovano tudi predstavnikom delavcev ciljne družbe.
   To obvestilo bo od 21.05.2008 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe (www.hram-holding.si).

                                                                                                     Uprava družbe

 •  
  Mesečno poročilo ZPNPID april 2008
  Četrtek, 15 Maj 2008 01:00

  Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

   

  družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
  objavlja

   

  Mesečno poročilo na dan
  30.04.2008
    
    
  Struktura sredstev
   
    
  vrsta sredstev
  delež v vseh sredstvih
  naložbe v tržne vrednostne papirje
  10,49%
  naložbe v netržne vrednostne papirje
  71,21%
  likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
  5,67%
  ostalo
  12,64%
   100,00%
    
    
  Seznam desetih največjih posamičnih naložb
   
    
  Naložba - izdajatelj
   
   vrednost
  En plus, d.o.o., Ljubljana
  7.225.619,68 €
  Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
  3.891.942,73 €
  Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
  2.443.192,99 €
  Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
  1.680.262,44 €
  Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
  1.619.790,54 €
  Avtomerkur, d.d., Ljubljana
  1.465.075,39 €
  Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
  1.183.785,64 €
  KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
  935.156,74 €
  Mercator, d.d., Ljubljana
  499.169,00 €
  Tabor, d.o.o., Ljubljana
  333.982,81 €
   21.277.977,96 €
   
  Obvestilo o prevzemni nameri
  Ponedeljek, 05 Maj 2008 01:00

  Obvestilo o prevzemni nameri


  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba HRAM HOLDING, finančna družba d.d.,  objavlja naslednje sporočilo:

  Na podlagi 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/2007) uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo - Obvestilo o prevzemni nameri.

  Uprava družbe HRAM HOLDING, finančna družba d.d. je dne 05.05.2008 prejela od družbe FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o. sledeče obvestilo:

  Obvestilo o prevzemni nameri
  Obveščamo vas, da namerava družba FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prevzemnik) dati prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ciljna družba).

  O prevzemni nameri je prevzemnik, v skladu s 24. Členom ZPrev-1, obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, poslovodstvo ciljne družbe ter predstavnike delavcev ciljne in prevzemne družbe. Prevzemne namera bo objavljena dne 30.04.2008 v dnevnem časopisu Finance.
  Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi , d.d., Ljubljana pod oznako ST1R. Delnice ciljne družbe so uvrščene na prosti trg delnic na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana.
  Prevzemnik je na dan objave prevzemne namere v centralnem registru vpisan kot imetnik 2.235.985 delnic ciljne družbe , kar predstavlja 51,44% delež glasovalnih pravic v ciljni družbi.
  Prevzemnik bo najkasneje v 30. dneh in ne prej kot v 10. dneh po objavi prevzemne namere objavil prevzemno ponudbo za dokup vseh delnic ciljne družbe.

  V Ljubljani, dne 29.04.2008

  FOKUSS d.o.o.
  Stanislava Bolha
  Direktorica


  Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.hram-holding.si), pod rubriko obvestila, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

  Ljubljana, 05.05.2008
                                                                                                direktor
   
  Mesečno poročilo ZPNPID marec 2008
  Torek, 15 April 2008 01:00

  Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,
  družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
  objavlja
  Mesečno poročilo na dan
  31.03.2008
    
    
  Struktura sredstev
   
    
  vrsta sredstev
  delež v vseh sredstvih
  naložbe v tržne vrednostne papirje
  11,29%
  naložbe v netržne vrednostne papirje
  72,09%
  likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
  5,99%
  ostalo
  10,62%
   100,00%
    
    
  Seznam desetih največjih posamičnih naložb
   
  naložba – izdajatelj
  vrednost
  En plus, d.o.o., Ljubljana
  7.225.619,68 €
  Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
  3.891.942,73 €
  Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
  2.443.192,99 €
  Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
  1.680.262,44 €
  Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
  1.679.775,45 €
  Avtomerkur, d.d., Ljubljana
  1.465.075,39 €
  Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
  1.183.785,64 €
  KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
  935.156,74 €
  Mercator, d.d., Ljubljana
  584.659,09 €
  Tabor, d.o.o., Ljubljana
  333.982,81 €
   21.423.452,96 €
   
  Nerevidirani in nekonsolidirani rač. izkazi 2007
  Ponedeljek, 31 Marec 2008 01:00

   

  V pdf obliki: nerev zr HH 2007.pdf
   
  Obvestilo o mestu objave nadzorovanih informacij
  Sobota, 22 Marec 2008 01:00

  Hram holding, finančna družba, d.d., Ljubljana
  Obvestilo o mestu objave nadzorovanih informacij
  Hram holding, finančna družba, d.d.,  bo obvestila o nadzorovanih informacijah v skladu s 4. členom Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij v povezavi z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, objavljala na spletni strani www.seonet.ljse in na uradni spletni strani družbe www.hram-holding.si.
  To obvestilo bo od 22.03.2008 dalje objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe Hram holding, finančna družba, d.d. (www.hram-holding.si).
                                                                                                            direktor
   
  Mesečno poročilo ZPNPID februar 2008
  Petek, 14 Marec 2008 01:00

  Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,
  družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
  objavlja
  Mesečno poročilo na dan
  29.02.2008
    
    
  Struktura sredstev
   
    
  vrsta sredstev
  delež v vseh sredstvih
  naložbe v tržne vrednostne papirje
  15,91%
  naložbe v netržne vrednostne papirje
  68,71%
  likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
  2,63%
  ostalo
  12,75%
   100,00%
    
    
  Seznam desetih največjih posamičnih naložb
   
    
  Naložba - izdajatelj
  vrednost
  En plus, d.o.o., Ljubljana
  7.225.619,68 €
  Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
  3.891.942,73 €
  Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
  2.443.192,99 €
  Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
  2.120.522,66 €
  Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
  1.680.262,44 €
  Avtomerkur, d.d., Ljubljana
  1.465.075,39 €
  Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
  1.183.785,64 €
  KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
  935.156,74 €
  Pivovarna Laško, d.d., Laško
  806.856,96 €
  Mercator, d.d., Ljubljana
  658.094,15 €
   22.410.509,38 €
   
  Mesečno poročilo ZPNPID januar 2008
  Četrtek, 14 Februar 2008 01:00

  Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

  družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
  objavlja

  Mesečno poročilo na dan

  31.01.2008

    
    
  Struktura sredstev
   
    
  vrsta sredstev
  delež v vseh sredstvih
  naložbe v tržne vrednostne papirje
  16,39%
  naložbe v netržne vrednostne papirje
  68,62%
  likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
  3,81%
  ostalo
  11,18%
   100,00%
    
    
  Seznam desetih največjih posamičnih naložb
   
    
  Naložba - izdajatelj
   
   vrednost
  En plus, d.o.o., Ljubljana
  7.225.619,68 €
  Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
  3.879.972,73 €
  Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
  2.249.005,19 €
  Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
  2.112.022,99 €
  Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
  1.680.262,44 €
  Avtomerkur, d.d., Ljubljana
  1.465.075,39 €
  Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
  1.172.533,64 €
  KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
  935.156,74 €
  Pivovarna Laško, d.d., Laško
  790.047,44 €
  Mercator, d.d., Ljubljana
  627.137,78 €
   22.136.834,02 €
   
  << Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL