Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Sklic 15. skupščine
Petek, 21 November 2008 01:00

Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), direktor družbe objavlja sklic


15.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,


ki bo dne 22.12.2008 s pričetkom ob 11,30. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.


2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.


3.    Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana
Predlog sklepa:
Spremenijo se določbe naslednjih členov statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, ki sedaj glasijo:
 4.6.
Prenos imenskih delnic  je veljavno izvršen z vpisom prenosa v centralni register imetnikov pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, delniška družba, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom določeno drugače.
5.1.
Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave zastopajo družbo posamično.
 5.2.
Uprava ima enega ali več članov, vendar največ tri. V primeru, da ima uprava enega člana, se ta imenuje direktor. V primeru, da upravo sestavlja več članov, nadzorni svet enega izmed njih imenuje za predsednika.
 5.3.- 5.8.
V skladu s to spremembo se v členih od 5.3. do 5.8. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
 5.8.
Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
            -       sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad štiri milijone evrov,
            -       izplačilo vmesnih dividend,
            -       imenovanje prokurista.
 Pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, zastopata družbo vsaj dva člana uprave.
 V primeru, da ima uprava enega člana-direktorja, potrebuje le-ta pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, predhodno soglasje nadzornega sveta.
5.9.
Pravice in obveznosti članov uprave, izvirajoče iz delovnega razmerja, se podrobneje opredelijo v individualni pogodbi, sklenjeni med njimi  in nadzornim svetom. 
6.1.
Nadzorni svet šteje tri do največ pet članov.
6.11.
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

-          sprejme poslovnik nadzornega sveta,

-          imenuje in odpokliče upravo,

-          odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,

-          s pisnim poročilom skupščini – preveri sestavljeno letno poročilo uprave in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila,

-          predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,

-          odloča o nagradi za delo uprave družbe, predsednik nadzornega sveta pa sklepa s člani uprave individualno pogodbo,

-          daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,

-          podeljuje prokuro,

-          daje soglasje k notranji organizaciji družbe,

-          daje soglasje na splošne akte, letni načrt poslovanja in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom,

-          lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,

-          skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe (najmanj enkrat letno),

-          za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov,

-          predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,

-          odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,

-          usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,

-          imenuje komisije in druge organe družbe,

-          obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutom družbe

6.12.
Vsak član nadzornega sveta ima od uprave pravico zahtevati, da mu predloži vse podlage za izdelavo letnega poročila razen, če nadzorni svet ne odloči drugače.
7.3.
V členu 7.3. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
7.4.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo a na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet , v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.

Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.

7.9.

S ¾ (tričetrtinsko) večino celotnega kapitala odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah: 

-          sprejema spremembe in dopolnitve statuta,

-          o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),

-          o statusnih spremembah in prenehanju družbe,

-          o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

7.10.- 7.11.
V členih od  7.10. do7.11. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
8.2.
Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.
 
8.5.
Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.
8.6.
Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku osem dni od prejema revizijskega poročila.
 8.8.
Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila en mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.
 8.9.
Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca.
9.1., 9.2. ,9.3.
V členih od 9.1. do 9.3. se beseda direktor nadomesti z besedo uprava.             
10.1.

Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze biti objavljeni, bo družba objavljala na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet.

Podatke in sporočila za delničarje družbe, ki morajo biti objavljeni v dnevnem časopisu, bo  družba razen na način, določen v prejšnjem odstavku, objavljala tudi v časopisu Dnevnik.

V Uradnem listu RS bo družba objavljala podatke in sporočila, za katere zakon tako določa.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

 

 

Sklic skupščine je dne 21.11.2008 objavljen v časopisu Dnevnik in na SEOnetu. Vsebina te objave bo od 21.11.2008 za nadaljnjih pet let dosegljiva tudi na spletnem naslovu www.hram-holding.si.

 

Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom
pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni  pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta, je vsem delničarjem družbe Hram
Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
 
 
Direktor družbe

 
Mesečno poročilo oktober 2008
Petek, 14 November 2008 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo na dan
31.10.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
8,29%
naložbe v netržne vrednostne papirje
74,22%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,03%
ostalo
17,45%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
8.425.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
1.184.982,43 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Mercator, d.d., Ljubljana
376.152,45 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
 21.920.153,30 €
To obvestilo je od 14. 11. 2008 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe (www.hram-holding.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.
Hram holding, finančna družba, d.d.
Uprava
 
Mesečno poročilo 30.09.2008
Ponedeljek, 13 Oktober 2008 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja

 

Mesečno poročilo na dan
30.09.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
9,63%
naložbe v netržne vrednostne papirje
73,41%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,03%
ostalo
16,93%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
8.425.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
1.309.373,58 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Mercator, d.d., Ljubljana
402.531,46 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
 22.070.923,46 €

To obvestilo bo od 13.10.2008 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe (www.hram-holding.si).

                                                                                                   Uprava družbe
 
Mesečno poročilo ZPNPID avgust 2008
Petek, 12 September 2008 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja

Mesečno poročilo na dan
31.08.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
11,02%
naložbe v netržne vrednostne papirje
71,72%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,13%
ostalo
17,13%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
7.455.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
1.512.160,85 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Mercator, d.d., Ljubljana
437.690,32 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
 21.338.869,59 €
 
Sklepi 14. skupščine
Petek, 29 Avgust 2008 01:00

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja

sklepe 14. seje skupščine delničarjev družbe
HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

ki je bila dne 28.08.2008 ob 11,30. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana.
Zastopanih je bilo 2.536.081 delnic, kar pomeni 58,345% od vseh izdanih delnic z glasovalno pravico.
Sklic je bil objavljen v Dnevniku dne 25.07.2008, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1.    Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.    Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca  
glasov go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado   
Kumar iz Ljubljane.
3.    Seznanitev z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in konsolidiranim poročilom skupine Hram Holding, za poslovno leto 2007 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2007 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.    Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
5.   Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da z dnem 31. 08. 2008 poteče mandat naslednjim članom nadzornega sveta, g. Mateju Kovaču, g. Alešu Jesihu in g. Tomažu Adamiču.
Na predlog nadzornega sveta se s tem dnem za nove člane nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana izvolijo g. Matej Kovač, g. Aleš Jesih in g. Tomaž Adamič, za dobo štirih let.
6.   Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2008
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2008.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.

Ljubljana, 28.08.2008                                                            Sašo Tanko
                                                                                                          direktor Hram Holding, d.d.
 
Mesečno poročilo ZPNPID julij 2008
Torek, 12 Avgust 2008 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo na dan
31.07.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
11,51%
naložbe v netržne vrednostne papirje
71,46%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,10%
ostalo
16,92%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
7.455.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
1.614.775,30 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremiènine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Mercator, d.d., Ljubljana
452.882,42 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
 21.456.676,14 €
To obvestilo bo od 12.08.2008 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe (www.hram-holding.si).
 
Sklic 14. skupščine
Petek, 25 Julij 2008 01:00

Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), direktor družbe objavlja sklic

14.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

ki bo dne 28.08.2008 s pričetkom ob 11.30 uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1.    Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.    Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca   
glasov go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado    
Kumar iz Ljubljane.
3.    Seznanitev z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in konsolidiranim poročilom skupine Hram Holding, za poslovno leto 2007 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2007 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.    Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
5.   Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da z dnem 31. 08. 2008 poteče mandat naslednjim članom nadzornega sveta, g. Mateju Kovaču, g. Alešu Jesihu in g. Tomažu Adamiču.
Na predlog nadzornega sveta se s tem dnem za nove člane nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana izvolijo g. Matej Kovač, g. Aleš Jesih in g. Tomaž Adamič, za dobo štirih let.
6.   Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2008
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2008.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino  je vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.

Direktor družbe
Sašo Tanko
Sklic bo, skladno z ZTVP-1, objavljen tudi na spletni strani www.hram-holding.si.
 
Mesečno poročilo ZPNPID junij 2008
Torek, 15 Julij 2008 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja

 

Mesečno poročilo na dan
30.06.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
11,76%
naložbe v netržne vrednostne papirje
71,92%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,17%
ostalo
16,15%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
 
 vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
7.455.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
1.711.054,71 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Mercator, d.d., Ljubljana
484.746,37 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
 21.584.819,50 €

 

 
ODLOČBA O IZIDU PREVZEMNE PONUDBE
Torek, 24 Junij 2008 01:00

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančni instrumentov, objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 4. odstavka 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja, da je od Agencije za trg vrednostnih papirjev dne 24.06.2008 prejela odločbo št. 171/189/AG/08-(357) z dne 23.06.2008, katere izrek se glasi:

»Ugotovi se, da je prevzemna ponudba prevzemnika Fokuss, d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana, za 4.346.667 navadnih imenskih delnic oznake ST1R istega razreda z glasovalno pravico, zmanjšano za 2.235.985 delnic, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 2.110.682 delnic ciljne družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva cesta 29, Ljubljana, ki je trajala od 21.05. do 18.06.2008, uspešna.«
 
To obvestilo je od 24.06.2008 objavljeno na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) in na spletni strani Ljubljanske borze SEO NET.

Ljubljana, 24.09.2008                                                             
Uprava
 
Povzetek LP Hram Holding 2007
Torek, 24 Junij 2008 01:00

 

Povzetek-LP-Hram-Holding-2007 v pdf obliki.
 
Letni dokument 2007-2008
Torek, 24 Junij 2008 01:00

 

Letni dokument 2007-2008.pdf 

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL