Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklic 12. skupščine
Sporočila za javnost

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja sklic
12.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
 
ki bo dne 30.08.2006 s pričetkom ob 13. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2006
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2006.
6.    Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice
Predlog sklepa:
Delnice družbe Hram Holding d.d. Ljubljana, se pretvorijo v kosovne delnice in sicer       
tako, da se vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT nadomesti z 1(eno) kosovno    delnico.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT razdeljen na 4.346.667 kosovnih delnic.
7.    Sprememba statuta
       Predlog sklepa:
       Spremeni se točka 4.1. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
       Osnovni kapital družbe znaša 4.346.667.000,00 (štirimiljardetristošestinštirideset   
       milijonovšestosedeminšestdeset tisoč 00/100) SIT in je razdeljen na
       4.346.667 (štirimilijonetristošestinštiridesettisočšestosedeminšestdeset) kosovnih delnic.
Spremeni se točka 5.8. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Direktor potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
-          sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 2,5% (dva cela pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala,
-          najemanje kreditov nad 1,5% (ena cela pet odstotka ) vrednosti osnovnega kapitala,
-          izplačilo vmesnih dividend,
-          imenovanje prokurista.
Spremeni se točka 10.1. statuta družbe tako, da se glasi:
Družba objavlja sklice skupščin in ostala svoja sporočila v časopisu Dnevnik ali na drug nadomestni način, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma pravili borze.
Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.
8.    Pooblastilo upravi in nadzornemu svetu 
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev pooblašča upravo in nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra preračuna v 4.1 točki statuta družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT v evre po tečaju zamenjave kot ga določa predpis Evropske skupnosti v skladu s 5. odst. 123. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v skladu s tem uskladi statut.
       Prečiščeno besedilo statuta pripravi notar.        
 
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Predlagane spremembe statuta se nanašajo na uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah 1 in prehodom na evro.
 
Direktor družbe