Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklepi 12. skupščine
Sporočila za javnost

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja

sklepe 12. seje skupščine delničarjev družbe
HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

 ki je bila dne 30.08.2006 ob 13. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana.
Sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 80, dne 28.07.2006 in skladno s Pravili Borze ter s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), tudi v Dnevniku dne 19.07.2006.
Zastopanih je bilo 727.292 delnic, kar pomeni 16,73% od vseh izdanih delnic, oziroma 16,73% od vseh delnic z glasovalno pravico.
Skladno z objavljenim dnevnim redom in predlogi sklepov, so bili sprejeti naslednji sklepi:
 
1.     
Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.     
Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Sklep:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.     
Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Sklep:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.     
Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2006
Sklep:
Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2006.
6.    Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice
Sklep:
Delnice družbe Hram Holding d.d. Ljubljana, se pretvorijo v kosovne delnice in sicer       
tako, da se vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT nadomesti z 1(eno) kosovno    delnico.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT razdeljen na 4.346.667 kosovnih delnic.
7.    Sprememba statuta
Pri tej točki dnevnega reda je bil s strani zastopnika delničarja Svema co., d.o.o., Ljubljana, podan nasprotni predlog:
     
Doda se (k prvotnemu predlogu sklepa uprave) nova alineja, ki se glasi:
Spremeni se točka 7.4. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisu Dnevnik, v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.
Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.

       Sklep:
       Spremeni se točka 4.1. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
       Osnovni kapital družbe znaša 4.346.667.000,00 (štirimiljardetristošestinštirideset   
       milijonovšestosedeminšestdeset tisoč 00/100) SIT in je razdeljen na 4.346.667
(štirimilijonetristošestinštiridesettisočšestosedeminšestdeset) kosovnih delnic.
Spremeni se točka 5.8. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Direktor potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
-          sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 2,5% (dva cela pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala,
-          najemanje kreditov nad 1,5% (ena cela pet odstotka ) vrednosti osnovnega kapitala,
-          izplačilo vmesnih dividend,
-          imenovanje prokurista.
Spremeni se točka 7.4. statuta družbe in sicer tako, da se glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisu Dnevnik, v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.
Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.
Spremeni se točka 10.1. statuta družbe tako, da se glasi:
Družba objavlja sklice skupščin in ostala svoja sporočila v časopisu Dnevnik ali na drug nadomestni način, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma pravili borze.
Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.
8.   Pooblastilo upravi in nadzornemu svetu 
Sklep:

Skupščina delničarjev pooblašča upravo in nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra preračuna v 4.1 točki statuta družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT v evre po tečaju zamenjave kot ga določa predpis Evropske skupnosti v skladu s 5. odst. 123. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v skladu s tem uskladi statut.
Prečiščeno besedilo statuta pripravi notar.
 
Vsi sklepi so bili sprejeti s potrebno večino glasov.
Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.
 
 
Ljubljana, 30.08.2006
 
                                                                                                 Sašo Tanko
                                                                                            direktor Hram Holding, d.d.