Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Mnenje o prevzemni ponudbi
Sporočila za javnost

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana,na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2), objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1 , Ur.l.RS, št. 79/06), poslovodstvo ciljne družbe  Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja

MNENJE O PREVZEMNI PONUDBI


Dne 17.01.2007 je bila s strani prevzemnika FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana, objavljena Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.,Vilharjeva 29, Ljubljana. V zvezi z vsebino Prevzemne ponudbe za odkup in prospektom daje poslovodstvo ciljne družbe skladno s 34. členom ZPre-1 naslednje mnenje:

 

  1. Iz prospekta za odkup delnic družbe Hram Holding d.d., točka 4.3. izhaja, da prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja družbe, politike zaposlovanja, spremembe statuta družbe in tudi ne spremembe politike delitve dobička. Ob upoštevanju navedb Prevzemne ponudbe in prospekta za odkup ter navedenega v tej točki, uprava družbe ne nasprotuje prevzemni ponudbi s strani družbe FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana,
  2. Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora glede prevzemne ponudbe.
  3. Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.
  4. Člani poslovodstva ciljne družbe, niso imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.
  5. Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe je bilo objavljeno v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d. dne 23.6.2006, dostopno pa je tudi preko spletnih strani ciljne družbe (www.hram-holding.si). Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2005 znašala 1.331,92 SIT (5,56 EUR).

 

 

                                                                                  uprava družbe