Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklic 13. skupščine
Sporočila za javnost

Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), direktor družbe objavlja sklic
 
13.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
 
ki bo dne 28.08.2007 s pričetkom ob 14. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in konsolidiranim poročilom skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2007
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2007.
6.    Izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je z dnem 19.07.2007 g. Jaroslav Žontar podal odstopno izjavo, zato se z dnem zasedanja te skupščine razreši kot član nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana. Na predlog nadzornega sveta se z dnem zasedanja te skupščine za novega člana nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana izvoli g. Tomaž Adamič, do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je do 31.08.2008.
7.    Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana
Predlog sklepa:
Spremenijo se določbe naslednjih členov statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, ki sedaj glasijo:
 
5.1.
Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave zastopajo družbo posamično.
 
5.2.
Uprava ima enega ali več članov, vendar največ tri.
V primeru, da ima uprava enega člana, se ta imenuje direktor.
V primeru, da upravo sestavlja več članov, nadzorni svet enega izmed njih imenuje za predsednika.
 
5.3.- 5.8.
V skladu s to spremembo se v členih od 5.3. do 5.8. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
 
5.8.
Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
- sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad štiri milijone evrov,
- izplačilo vmesnih dividend,
- imenovanje prokurista.
 
Pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, zastopata družbo vsaj dva člana uprave.
 
V primeru, da ima uprava enega člana-direktorja, potrebuje le-ta pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, predhodno soglasje nadzornega sveta.
 
6.1.
Nadzorni svet šteje tri do največ pet članov.
 
6.12.
Vsak član nadzornega sveta ima od uprave pravico zahtevati, da mu predloži vse podlage za izdelavo letnega poročila razen, če nadzorni svet ne odloči drugače.
 
7.3.
Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.
 
7.10.
Z večino oddanih glasov skupščina odloča o:
-          sprejemanju letnega poročila,
-          uporabi bilančnega dobička,
-          imenovanju nadzornega sveta,
-          podelitvi razrešnice predsedniku in članom uprave ter članom nadzornega sveta,
-          o imenovanju revizorja,
-          o temeljih poslovne politike in prioritetnih dejavnostih družbe,
-          obravnava poročila nadzornega sveta, odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis ali statut.
 
7.11.
Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.
 
8.2.
Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.
 
8.6.
Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku osem dni od prejema revizijskega poročila.
 
8.8.
Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila en mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.
 
8.9.
Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca.
 
9.1., 9.2. ,9.3.
V členih od 9.1. do 9.3. se beseda direktor nadomesti z besedo uprava.             
  
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom
pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni
pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta, je vsem delničarjem družbe Hram
Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
 
 
Direktor družbe
Zadnjič posodobil Petek, 12 Junij 2009 13:13