Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklepi 13. skupščine
Sporočila za javnost

Na podlagi veljavne zakonodaje in skladno s Pravili Ljubljanske borze, Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja
 

 sklepe 13. seje skupščine delničarjev družbe

HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

 
ki je bila dne 28.08.2007 ob 14. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana.
Sklic je bil objavljen v Dnevniku dne 26.07.2007.
Zastopanih je bilo 2.854.619 delnic, kar pomeni 65,67% od vseh izdanih delnic z glasovalno pravico.
Skladno z objavljenim dnevnim redom in predlogi sklepov, so bili sprejeti naslednji sklepi:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Sklep:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in konsolidiranim poročilom skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Sklep:
Skupščina se seznani s predloženim revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2007
Sklep:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2007.
6.    Izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Sklep:
Ugotovi se, da je z dnem 19.07.2007 g. Jaroslav Žontar podal odstopno izjavo, zato se z dnem zasedanja te skupščine razreši kot član nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana. Na predlog nadzornega sveta se z dnem zasedanja te skupščine za novega člana nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana izvoli g. Tomaž Adamič, do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je do 31.08.2008.
 
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Točka 7. (Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana) predlaganega dnevnega reda sklica skupščine, je bila umaknjena z dnevnega reda, zaradi 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), ki je stopil v veljavo 31.07.2007.
Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.
 
 
Ljubljana, 28.08.2007
 
                                                                                                   Sašo Tanko
                                                                                                   direktor Hram Holding, d.d.