Sporočilo
 • Stran uporablja piškotke

  Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

  Povezava do EU direktive

Obvestila
Letno poročilo 2005
Sobota, 24 Junij 2006 01:00
Poročilo za leto 2005   letno porocilo 2003.pdf letno porocilo 2005.pdf 
 
Letni dokument
Četrtek, 22 Junij 2006 01:00


Letni dokument v pdf formatu!
 
Obvestilo o sklepih nadzornega sveta
Četrtek, 22 Junij 2006 01:00

Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d.,
 
objavlja naslednje sporočilo:
 
Nadzorni svet družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, je na svoji 12. redni seji  dne 19.06.2006  obravnaval podatke o tekočem poslovanju, sprejel letno poročilo družbe za poslovno leto 2005 in sestavil pisno poročilo o delu nadzornega sveta družbe v letu 2005. Oblikoval je tudi predloge sklepov k točkam dnevnega reda 12. redne seje skupščine delničarjev, ki bo v avgustu 2006.
 
uprava družbe
Ljubljana, 22.06.2006
 
Nerevidirani računovodski izkazi 2005
Četrtek, 30 Marec 2006 01:00


Za ogled datoteke v PDF obliki kliknite tukaj!
 
Obvestilo o prodaji delnic Koloniale d.d.
Sreda, 23 November 2005 01:00

Hram Holding, finanèna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi 66. Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1)
objavlja,
 
da je družba Hram Holding, d.d., Ljubljana, dne 18.11.2005 podpisala pogodbo o prodaji 229.015 delnic z oznako KLMG, izdajatelja Koloniale d.d., Tržaška 39, Maribor, kar predstavlja 34,61% vseh izdanih delnic družbe.
direktor
 
 
Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
Sobota, 05 November 2005 01:00


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur.l.RS, št. 56/99) in 64. člena Zakona o prevzemih (Zpre, Ul.RS, št. 47/97), družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja, da je dne 04.11.2005 od družbe Fokuss, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Vodnikova 165, Ljubljana prejela dopis z  naslednjo vsebino:
»V skladu s 64. členom Zakona o prevzemih vas obveščamo, da je družba FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Vodnikova 165, Ljubljana, dne 03.11.2005 pridobila 589.437 delnic oznake ST1R, izdajatelja Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana. S tem je družba FOKUSS, d.o.o., Ljubljana postala lastnica 675.615 delnic, kar predstavlja 15,54% vseh delnic izdajatelja Hram Holding, d.d., Ljubljana.«
 

 
                                                                                                                        direktor 
 
Dopolnitev povzetka revidiranega letnega poročila 2004
Četrtek, 15 September 2005 01:00

 
Na podlagi 64. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 2. in 3. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb, ter Odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev,
 
HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
 
objavlja dopolnitev
 
POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2004

DRUŽBE HRAM HOLDING, d.d., VILHARJEVA 29, LJUBLJANA,

objavljenega dne 29.06.2005 v časopisu Dnevnik
 
 
 1. Direktor družbe je za poslovno leto 2004 prejel naslednja plačila:
  1. Plača in nadomestila plače – fiksni del: 5.126.505 SIT,
  2. Regres:    182.964 SIT,
  3. Povračila stroškov:    465.249 SIT.
Ostalih prejemkov, kot jih navaja 3. točka drugega odstavka 22. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, direktor družbe v letu 2004 ni prejel.
 
 1. Revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2004 je bilo dne 29.06.2005 posredovano Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Na spletni strani AJPES-a je objavljeno od 18.07.2005, na voljo pa je tudi na sedežu družbe.
 
 
 
Ljubljana, 14.09.2005
 
 
                                                                                                   direktor družbe
 
Obvestilo o pridobitvi kvalificiraneg deleža
Četrtek, 01 September 2005 01:00

Obvestilo  o pridobitvi kvalificiranega deleža
 
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 56/99) in 64. člena Zakona o prevzemih (Zpre, Ul.RS, št. 47/97), družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
V skladu s 64. členom Zakona o prevzemih, je družba Hypo Alpe–Adria–Bank International AG, Celovec, dne 29.8.2005, obvestila upravo družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, da je pridobila 365.508 delnic izdajatelja Hram Holding, d.d., Ljubljana. Skupaj z Hypo-Alpe-Adria-Consultants, d.o.o., Ljubljana,  imajo v lasti  537.135   delnic ST1R, izdajatelja Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, kar predstavlja skupno 12,36% vseh delnic z glasovalno pravico.
 
                                                                                                                                    direktor
 
 
Sklepi 11. skupščine
Ponedeljek, 29 Avgust 2005 01:00

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja
 

 sklepe 11. seje skupščine delničarjev družbe

HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

 
ki je bila dne 25.08.2005 ob 11. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana.
Sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 69, dne 22.07.2005 in skladno s Pravili Borze ter s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), tudi v Dnevniku dne 21.07.2005.
Zastopanih je bilo 1.350.574 delnic, kar pomeni 31,07% od vseh izdanih delnic, oziroma 31,07% od vseh delnic z glasovalno pravico.
Skladno z objavljenim dnevnim redom in predlogi sklepov, so bili sprejeti naslednji sklepi:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Sklep:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in s pisnim poroćilom nadzornega sveta.
Sklep:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
V skladu z 282a. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
5.      Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004.
Sklep:
Bilančni dobiček družbe po stanju 31.12.2004 v višini 51.818.821,90 SIT se, na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta, v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
6.   Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2005
Sklep:
      Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija,      
      d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2005.
 
 
Vsi sklepi so bili sprejeti s potrebno večino glasov.
Na sprejeta sklepa pod točkama 4. in 5. dnevnega reda skupščine, sta bili s strani zastopnika delničarja Dumas, finančni inženiring, d.o.o., Lendavska 5 a, Murska Sobota, napovedani izpodbojni tožbi.
 
 
Ljubljana, 25.08.2005
 

                                                                                                       direktor
 
Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
Petek, 29 Julij 2005 01:00

Obvestilo  o pridobitvi kvalificiranega deleža
 
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 56/99), družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
V skladu s 64. členom Zakona o prevzemih (Zpre, Ul.RS, št. 47/97) je družba NISA, d.d., Gradnikove brigade 11, Ljubljana, dne 27.7.2005, obvestila upravo družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, da je dne 25.7.2005, pridobila 360.426 delnic izdajatelja Hram Holding, d.d., Ljubljana,  oznaka ST1R, kar predstavlja 8,292% vseh delnic z glasovalno pravico. Družba NISA, d.d., je lastnica podjetja UNIKO, d.o.o., Ljubljana, ki ima v lasti 100.630 delnic oznake ST1R, tako da ima družba NISA, d.d., po pridobitvi, skupaj z družbo UNIKO, d.o.o., v lasti 461.056 delnic ST1R, izdajatelja Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, kar predstavlja 10,6071% vseh delnic z glasovalno pravico.
 
                                                                                                                        direktor  
 
Sklic 11. skupščine
Četrtek, 21 Julij 2005 01:00

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja sklic
 
11.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
 
ki bo dne 25.08.2005 s pričetkom ob 11. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 282a. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
5.      Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe po stanju 31.12.2004 v višini 51.818.821,90 SIT se, na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta, v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
6.   Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2005
Predlog sklepa:
      Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija,      
      d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2005.
 
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
 
direktor družbe
 
Sklic bo skladno s statutom družbe objavljen v Uradnem listu RS, dne 22.07.2005
 
<< Začetek < Prejšnja 11 12 13 14 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL