Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Mesečno poročilo - januar 2015
Torek, 10 Februar 2015 08:35

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan 31.01.2015

 

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

5,03%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,35%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

34,60%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

941.850,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.232.932,26 €

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 09.02.2015
Ponedeljek, 09 Februar 2015 08:02

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 03.02.2015 do vključno 06.02.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 246 lastnih delnic v skupni vrednosti 162,36 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 62.971.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 63.217, kar prestavlja 1,454% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 09.02.2015

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 02.02.2015
Ponedeljek, 02 Februar 2015 07:59

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 23.01.2015 do vključno 30.01.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 805 lastnih delnic v skupni vrednosti 515,84 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 62.166.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 62.971, kar prestavlja 1,449% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 02.02.2015

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - januar 2014
Torek, 11 Februar 2014 08:01

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

31.01.2014

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,72%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,71%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

34,56%

 

100,00%

   
   

Seznam desetih največjih posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

874.367,50 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana

2.707,20 €

 

12.165.449,76 €

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE
Sreda, 24 Julij 2013 07:50

OBJAVA IZIDA GLASOVANJA 

na 20.  skupščini delničarjev

družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,  ki je bila dne 23.07.2013

 

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 23.07.2013, na kateri je bilo od skupno 4.346.667 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 29.288 delnic) , prisotnih 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% osnovnega kapitala družbe oz. 70,42% glasovalnih pravic .

 

 

 

Sklep št. 1:

 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Jaka Blaganje, za preštevalca glasov Ksenija Gašperšič in Tomaž Zorec. Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka.

 

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

Sklep št. 2:

 

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

 

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

Sklep št. 3:

 

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2013.

 

    Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

 

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

 

                                                                                                                             Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 04.02.2013
Ponedeljek, 04 Februar 2013 08:41

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 18.01.2012 do vključno 01.02.2013 na Ljubljanski borzi odkupila 1.061  lastnih delnic v skupni vrednosti 700,26 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 25.451.

Skupno število lastnih delnic po omenjenimi nakupi je bilo 26.512, kar prestavlja 0,610% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 04.02.2013

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava     

 
Vmesno poročilo poslovodstva - november 2011
Petek, 11 November 2011 11:40
V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov - ZTFI (Uradni list št. 67/2007 in št. 108/2010 - uradno prečiščeno besedilo) družba HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d. objavlja:

  

Vmesno poročilo poslovodstva - november 2011

 za obdobje od 1.1.2011 do dneva objave poročila


 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 

 To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

 
Seznam poslov s povezanimi osebami za prvo polletje 2011
Četrtek, 01 September 2011 11:09

Na podlagi 7. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb, 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb in 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba HRAM HOLDING d.d., finančna družba, d.d.,  Ljubljana, objavlja seznam poslov, ki jih je družba sklenila s povezanimi osebami v obdobju od 1.1.2011 do 30.6.2011.

Seznam poslov s povezanimi osebami za prvo polletje 2011.

           To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 31.08.2011

Uprava

 
Mesečno poročilo april 2011
Ponedeljek, 09 Maj 2011 08:02

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

Mesečno poročilo na dan

30.04.2011

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,73%

naložbe v netržne vrednostne papirje

68,80%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,26%

ostalo

28,21%

 

100,00%

   
   

Seznam desetih največjih posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

En plus, d.o.o., Ljubljana

4.487.770,40 €

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

3.891.942,73 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

Avtomerkur, d.d., Ljubljana

1.665.033,80 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

494.925,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Struc Tokos, d.o.o., Tržič

57.175,91 €

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana

53.982,50 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

14.395.422,71 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava
 
Sklepi 17. skupščine Hram holding, finančna družba, d.d.
Petek, 23 Julij 2010 00:00
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja

 sklepe 17. seje skupščine delničarjev družbe

HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

ki je bila dne 22.07.2010 ob 12. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana.

Zastopanih je bilo 3.413.657 delnic, kar predstavlja 78,535% osnovnega kapitala družbe. Vsaka delnica predstavlja en glas.

Sklic je bil objavljen na spletni strani družbe www.hram-holding.si in na spletni strani Ljubljanske borze SEOnet, dne 21.06.2010.

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:

Izvolijo se organi skupščine in sicer:

za predsednika skupščine se izvoli g. Matija Vičar, za preštevalca glasov pa ga. Ksenija Gašperšič in g. Tomaž Zorec.

Skupščina se seznani s prisotnostjo notarske namestnice ge. Barbare Andrič Velkovrh.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico

3.413.657 delnic

ZA predlagani sklep je glasovalo

3.413.657 delnic

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo

0 delnic

VZDRŽANIH

0 delnic

Veljavno je oddalo glasove 3.413.657 delnic, ki predstavljajo 78,535% osnovnega kapitala družbe.

Veljavno je bilo oddanih 3.413.657 glasov, od katerih je ZA predlagani sklep glasovalo 3.413.657 glasov, oziroma 100,000% oddanih glasov.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.    Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico

3.413.657 delnic

ZA predlagani sklep je glasovalo

3.413.657 delnic

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo

0 delnic

VZDRŽANIH

0 delnic

Veljavno je oddalo glasove 3.413.657 delnic, ki predstavljajo 78,535% osnovnega kapitala družbe.

Veljavno je bilo oddanih 3.413.657 glasov, od katerih je ZA predlagani sklep glasovalo 3.413.657 glasov, oziroma 100,000% oddanih glasov.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

 

3.   Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2010.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo

KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2010.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico

3.413.657 delnic

ZA predlagani sklep je glasovalo

3.411.353 delnic

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo

2.304 delnic

VZDRŽANIH

0 delnic

Veljavno je oddalo glasove 3.413.657 delnic, ki predstavljajo 78,535% osnovnega kapitala družbe.

Veljavno je bilo oddanih 3.411.353 glasov, od katerih je ZA predlagani sklep glasovalo 3.413.657 glasov, oziroma 99,933% oddanih glasov.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.

To obvestilo bo od 23.07.2010 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.hram-holding.si in na spletni strani Ljubljanske borze SEOnet.


Ljubljana, 23.07.2010


                                                                                                          Jaroslav Žontar

                                                                                                          predsednik uprave

 
Letno poročilo 2009
Sobota, 24 April 2010 10:59

HRAM HOLDING,FINANČNA DRUŽBA,D.D.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Zakona o gospodarskih družbah ter 110. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov družba HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, D.D., objavlja revidirano konsolidirano in nekonsolidirano poročilo o poslovanju v letu 2009.

Letno poročilo 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, D.D. objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo družbe HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, D.D. za poslovno leto 2009 skupaj z revizorjevim poročilom za leto 2009 je nadzorni svet sprejel in potrdil na svoji seji dne 20.04.2010.
 

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe, in sicer od dneva objave, to je od 28. 4. 2010 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava

 

Letno poročilo 2009 - link

 
<< Začetek < Prejšnja 11 12 13 14 15 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL