Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Nakup lastnih delnic - 26.07.2017
Sreda, 26 Julij 2017 09:56

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 12.07.2017 do vključno 20.07.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 859 lastnih delnic v skupni vrednosti 326,42 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 325.481.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 326.340, kar prestavlja 7,620% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 26.07.2017

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Objava sklepov 24. skupščine delničarjev
Četrtek, 20 Julij 2017 08:27

 

OBJAVA SPREJETIH SKLEPOV

na 24. skupščini delničarjev

družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne 19.07.2017

 

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 19.07.2017 na sedežu družbe, na kateri je bilo od skupno 4.282.596 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 325.575 delnic), prisotnih 3.044.685 delnic, kar predstavlja 71,094% osnovnega kapitala družbe oz. 76,944% glasovalnih pravic.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 

Sklepi 24. skupščine delničarjev

 
Mesečno poročilo - junij 2017
Petek, 14 Julij 2017 09:26

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

30.06.2017

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

3,49%

naložbe v netržne vrednostne papirje

67,59%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

28,90%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

533.715,00

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78

 

10.859.532,56

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 12.07.2017
Sreda, 12 Julij 2017 10:10

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 03.07.2017 do vključno 07.07.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 2.198 lastnih delnic v skupni vrednosti 835,24 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 323.283.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 325.481, kar prestavlja 7,600% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 12.07.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 04.07.2017
Torek, 04 Julij 2017 08:13

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 14.06.2017 do vključno 30.06.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 1.167 lastnih delnic v skupni vrednosti 443,46 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 322.116.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 323.283, kar prestavlja 7,549% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 04.07.2017

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Sklic 24. seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančne družba, d.d.
Petek, 16 Junij 2017 08:34

Sklic 24. seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.

 

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja Hram Holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,

 

objavlja sklic 24. seje skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo dne 19.07.2017 s pričetkom ob 10.30 uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana.

 

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničerjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupÅ¡čine in na spletni strani www.hram-holding.si.

Vzorec prijave udeležbe na skupÅ¡čino, vzorec pooblastila in informacije o pravicah delničarjev so delničarjem dostopne na sedežu družbe in na spleni strani www.hram-holding.si.

 

Sklic skupÅ¡čine je objavljen tudi na spletni strani AJPES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe  www.hram-holding.si.

Ljubljana, 16.06.2017

Uprava

 

sklic 24. skupščine

gradivo za 24. skupščino

informacije o pravicah delničarjev

prijava za 24. skupščino

prijava in pooblastilo za 24. skupščino

 
Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta
Četrtek, 15 Junij 2017 09:24

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

 

Revizijska komisija družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji seji seji dne 14.06.2017 obravnavala izbor neodvisnega zunanjega revizorja družbe za poslovno leto 2017 in predlagala nadzornemu svetu, da predlaga skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov  družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2017 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji seji dne 14.06.2017 na podlagi predloga revizijske komisije sprejel sklep, da skupščini delničarjev predlaga, da za revidiranje računovodskih izkazov  družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2017 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet se je tudi seznanil s strani uprave predlaganim dnevnim redom 24. redne seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. in ga potrdil.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 15.06.2017

 

                                                                                              Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 13.06.2017
Torek, 13 Junij 2017 07:33

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 06.06.2017 do vključno 09.06.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 1.919 lastnih delnic v skupni vrednosti 729,22 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 320.197.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 322.116, kar prestavlja 7,522% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 13.06.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - maj 2017
Ponedeljek, 12 Junij 2017 08:47

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

Mesečno poročilo na dan

 31.05.2017

 

 
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

3,40%

naložbe v netržne vrednostne papirje

67,58%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

29,01%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

519.022,14

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78

 

10.844.839,70

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 06.06.2017
Torek, 06 Junij 2017 08:15

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 30.05.2017 do vključno 02.06.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 2.730 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.037,40 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 317.467.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 320.197, kar prestavlja 7,477% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 06.06.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 30.05.2017
Torek, 30 Maj 2017 07:59

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 22.05.2017 do vključno 25.05.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 3.020 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.147,60 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 314.447.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 317.467, kar prestavlja 7,413% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 30.05.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL