Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Objava odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe
Sreda, 01 December 2021 10:17

Na podlagi 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in veljavne zakonodaje

družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana,

objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena ZPre-1 ciljna družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, objavlja, da je dne 1.12.2021 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št.: 40201-7/2021-18 z dne 29.11.2021, s katero ta ugotavlja, da je prevzemna ponudba prevzemnika SVEMA TRADE d.o.o., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana za 4.282.596 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ST1R zmanjšano za 3.739.626 delnic, ki so že v lasti prevzemnika, torej skupno za 542.970 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ST1R ciljne družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, ki je trajala od vključno 27.10.2021 do vključno 23.11. 2021, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev v obrazložitvi odločbe navaja, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena Zakona o prevzemih obvestil, da je v času od vključno 27.10.2021 do vključno 23.11. 2021 prevzemno ponudbo sprejelo 26 akceptantov, ki so bili imetniki 136.594 delnic ciljne družbe z oznako ST1R, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 3,19 odstotka vseh delnic ciljne družbe z oznako ST1R. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe oznake ST1R prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic oznake ST1R za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Odločba o izidu prevzemne ponudbe se nahaja v priponki.

To obvestilo, skupaj z odločbo o izidu prevzemne ponudbe, bo objavljeno na uradni spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od 1.12.2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 1.12.2021

HRAM HOLDING d.d.

Sašo Tanko, direktor

 
Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemne ponudbe
Sreda, 03 November 2021 11:05

Družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana objavlja:

 

MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE GLEDE PREVZEMNE PONUDBE

 

Skladno s 34. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) objavljamo Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe HRAM HOLDING d.d., objavljene v časopisu Dnevnik, dne 26.10.2021, s strani družbe SVEMA TRADE d.o.o., družba za trgovino in storitve, Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana.

Besedilo objave je v priponki.

To obvestilo bo na spletni strani družbe objavljeno za obdobje petih let.

 

Direktor družbe

 
Obvestilo o objavi prevzemne ponudbe
Torek, 26 Oktober 2021 12:02

Družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Dne 26.10.2021 je bila v časopisu Dnevnik objavljena prevzemna ponudba prevzemnika SVEMA TRADE d.o.o., družba za trgovino in storitve, Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana za odkup vseh delnic oznake ST1R, izdajatelja HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana.

Besedilo objave je v priponki.

Uprava družbe HRAM HOLDING, d.d. bo svoje mnenje o prevzemni ponudbi objavila v zakonskem roku desetih dni.

To obvestilo bo na spletni strani družbe objavljeno za obdobje petih let.

 

Direktor družbe

 
Obvestilo o objavi prevzemne namere
Četrtek, 30 September 2021 13:28

Družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Dne 30.09.2021 je bila v časopisu Dnevnik objavljena prevzemna namera prevzemnika SVEMA TRADE d.o.o., družba za trgovino in storitve, Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana za odkup vseh delnic oznake ST1R, izdajatelja HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana.

 

Besedilo objave je v priponki.

 

Direktor družbe

 
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Četrtek, 30 September 2021 08:57

Na podlagi drugega odstavka 140. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih,

družba Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Hram holding, finančna družba, d.d. je dne 29.09.2021 od družbe Svema Trade, d.o.o., Vilharjeva 29, Ljubljana prejela obvestilo, da je družba Svema Trade, d.o.o. dne 27.09.2021 pridobila 2.893.140 delnic družbe Hram holding, finančna družba, d.d. z oznako ST1R.

Družba Svema Trade, d.o.o. je pred omenjenim nakupom imela v lasti 846.486 delnic družbe Hram holding, d.d. z oznako ST1R, kar je predstavljalo 19,77% vseh izdanih delnic.

Število delnic oznake ST1R v lasti družbe Svema Trade, d.o.o. je po omenjeni transakciji 3.739.626, kar predstavlja 87,32% vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe Hram holding, finančna družba, d.d..

 

Vsebina prejetega obvestila je razvidna iz priponke.

 

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 30.09.2021

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Četrtek, 30 September 2021 08:34

Na podlagi drugega odstavka 140. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih,

družba Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Hram holding, finančna družba, d.d. je dne 29.09.2021 od družbe Fokuss, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška 150, Ljubljana prejela obvestilo, da je družba Fokuss, d.o.o. dne 27.09.2021 odtujila 2.893.140 delnic družbe Hram holding, finančna družba, d.d. z oznako ST1R.

Družba Fokuss, d.o.o. je pred omenjeno prodajo imela v lasti 2.893.140 delnic družbe Hram holding, d.d. z oznako ST1R, kar je predstavljalo 67,56% vseh izdanih delnic.

Družba Fokuss, d.o.o. po omenjeni transakciji nima več v lasti delnic družbe Hram holding, d.d. z oznako ST1R.

 

Vsebina prejetega obvestila je razvidna iz priponke.

 

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 30.09.2021

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Pojasnilo v zvezi z vprašanjem delničarja
Ponedeljek, 13 September 2021 12:09

Pojasnilo v zvezi z vprašanjem, postavljenim s strani delničarja na 28. redni seji skupščine družbe Hram Holding d.d., dne 30.08.2021, glede transparentnosti obveščanja in enakovrednega obveščanja vseh delničarjev

 

Promet z delnicami družbe ( ST1R ) na Ljubljanski borzi d.d. je bil v zadnjih desetih letih zelo skromen. Vletu 2020 je promet z delnicami ST1R na Ljubljanski borzi d.d. tako znašal samo 6.067 delnic v vrednosti 2.300 EUR, hkrati pa je vzadnjih letih glavnino ponujenih delnic, skladno s skupščinskimi sklepi, odkupila družba sama. Glede na obseg prometa in glede na to, da so stroški kotacije in ostali s kotacijo povezani stroški presegali 20.000 EUR letno, nadaljnja kotacija po mnenju družbe ni bila več smiselna in je povzročala družbi nepotrebne visoke stroške. V skladu s tem, je bil na 27. redni skupščini delničarjev oktobra 2021 podan predlog za umik delnic iz trgovanja na Ljubljanski borzi, ki je bil sprejet z več kot 9/10 osnovnega kapitala.

 

Tako družba Hram Holding, d.d. ni več javna družba in s tem po določilih veljavne zakonodaje ni več podvržena reviziji in konsolidaciji računovodskih izkazov, upošteva pa vse postopke in načine poročanja ter obveščanja, predpisane in veljavne za družbe, ki po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah niso velike oz. srednje družbe.

 

Družba je že do sedaj in bo tudi v prihodnje, ne glede na to, da ni več podvržena reviziji, poslovala transparentno in upoštevala visoke standarde poslovanja.

 

 

Direktor družbe

 
Sklic 28. seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.
Četrtek, 29 Julij 2021 08:40

Na podlagi veljavne zakonodaje in statuta družbe, objavlja Hram Holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,

 

objavlja sklic 28. seje skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo dne 30.08.2021 s pričetkom ob 10. uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana.

 

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.hram-holding.si.

Vzorec prijave udeležbe na skupščino in vzorec pooblastila sta delničarjem dostopna na sedežu družbe in na spleni strani www.hram-holding.si.

 

 

Sklic skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, na spletni strani AJPES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe www.hram-holding.si.

 

Ljubljana, 29.07.2021

 

Uprava

 

Sklic 28. seje skupščine delničarjev

Gradivo za 28. sejo skupščine delničarjev

Prijava na 28. sejo skupščine delničarjev

Prijava in pooblastilo za 28. sejo skupščine delničarjev

 
Mesečno poročilo - februar 2021
Petek, 12 Marec 2021 09:12

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan 

28.02.2021

Struktura sredstev
vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,34%

naložbe v netržne vrednostne papirje

81,36%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,06%

ostalo

16,25%


100,00%

Seznam posamičnih naložb
naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

297.261,40 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €


10.623.078,96 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - januar 2021
Petek, 12 Februar 2021 09:07

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan 

31.01.2021

Struktura sredstev
vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,31%

naložbe v netržne vrednostne papirje

81,02%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,36%

ostalo

16,31%


100,00%

Seznam posamičnih naložb
naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

294.709,80 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €


10.620.527,36 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - december 2020
Četrtek, 14 Januar 2021 09:01

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan 

31.12.2020

Struktura sredstev
vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,19%

naložbe v netržne vrednostne papirje

81,12%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,03%

ostalo

16,66%


100,00%

Seznam posamičnih naložb
naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

278.124,40 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €


10.603.941,96 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL