Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklic skupščine
Sporočila za javnost
Sklic skupščine
Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), uprava družbe objavlja sklic

16.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

ki bo dne 30.07.2009 s pričetkom ob 11.00 uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine.
Obrazložitev sklepa:
Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane volilne komisije za izvedbo glasovanja  ter zagotoviti prisotnost notarja.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.
Obrazložitev sklepa:
Družba je na svoji spletni strani ter na spletnih straneh SEOnet Ljubljanske Borze d.d. objavila revidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2008 ter  pisno poročilo nadzornega sveta.
Revidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2008 ter  pisno poročilo nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizorjevega poročila k računovodskim izkazom družbe za poslovno leto 2008, je prav tako dostopno delničarjem na sedežu družbe v okviru gradiva za skupščino.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2009.

Obrazložitev sklepa:
Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., na podlagi predloga revizijske komisije, ki je skladno z 280. členom zakona o gospodarskih družbah obravnavala izbor neodvisnega zunanjega revizorja, predlaga skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov  družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2009 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino  je vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.

Ta sklic skupščine bo objavljen na spletnih straneh SEOnet in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Jaro Žontar

Predsednik uprave