Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklic 11. skupščine
Sporočila za javnost

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja sklic
 
11.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
 
ki bo dne 25.08.2005 s pričetkom ob 11. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 282a. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
5.      Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe po stanju 31.12.2004 v višini 51.818.821,90 SIT se, na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta, v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
6.   Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2005
Predlog sklepa:
      Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija,      
      d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2005.
 
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
 
direktor družbe
 
Sklic bo skladno s statutom družbe objavljen v Uradnem listu RS, dne 22.07.2005