Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklepi 11. skupščine
Sporočila za javnost

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja
 

 sklepe 11. seje skupščine delničarjev družbe

HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

 
ki je bila dne 25.08.2005 ob 11. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana.
Sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 69, dne 22.07.2005 in skladno s Pravili Borze ter s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), tudi v Dnevniku dne 21.07.2005.
Zastopanih je bilo 1.350.574 delnic, kar pomeni 31,07% od vseh izdanih delnic, oziroma 31,07% od vseh delnic z glasovalno pravico.
Skladno z objavljenim dnevnim redom in predlogi sklepov, so bili sprejeti naslednji sklepi:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Sklep:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in s pisnim poroćilom nadzornega sveta.
Sklep:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
V skladu z 282a. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
5.      Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004.
Sklep:
Bilančni dobiček družbe po stanju 31.12.2004 v višini 51.818.821,90 SIT se, na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta, v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
6.   Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2005
Sklep:
      Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija,      
      d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2005.
 
 
Vsi sklepi so bili sprejeti s potrebno večino glasov.
Na sprejeta sklepa pod točkama 4. in 5. dnevnega reda skupščine, sta bili s strani zastopnika delničarja Dumas, finančni inženiring, d.o.o., Lendavska 5 a, Murska Sobota, napovedani izpodbojni tožbi.
 
 
Ljubljana, 25.08.2005
 

                                                                                                       direktor