Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE
Sporočila za javnost

OBJAVA IZIDA GLASOVANJA 

na 20.  skupščini delničarjev

družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,  ki je bila dne 23.07.2013

 

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 23.07.2013, na kateri je bilo od skupno 4.346.667 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 29.288 delnic) , prisotnih 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% osnovnega kapitala družbe oz. 70,42% glasovalnih pravic .

 

 

 

Sklep št. 1:

 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Jaka Blaganje, za preštevalca glasov Ksenija Gašperšič in Tomaž Zorec. Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka.

 

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

Sklep št. 2:

 

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

 

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

Sklep št. 3:

 

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2013.

 

    Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

 

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

 

                                                                                                                             Uprava

Zadnjič posodobil Sreda, 24 Julij 2013 13:34