Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklepi 17. skupščine Hram holding, finančna družba, d.d.
Sporočila za javnost
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja

 sklepe 17. seje skupščine delničarjev družbe

HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

ki je bila dne 22.07.2010 ob 12. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana.

Zastopanih je bilo 3.413.657 delnic, kar predstavlja 78,535% osnovnega kapitala družbe. Vsaka delnica predstavlja en glas.

Sklic je bil objavljen na spletni strani družbe www.hram-holding.si in na spletni strani Ljubljanske borze SEOnet, dne 21.06.2010.

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:

Izvolijo se organi skupščine in sicer:

za predsednika skupščine se izvoli g. Matija Vičar, za preštevalca glasov pa ga. Ksenija Gašperšič in g. Tomaž Zorec.

Skupščina se seznani s prisotnostjo notarske namestnice ge. Barbare Andrič Velkovrh.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico

3.413.657 delnic

ZA predlagani sklep je glasovalo

3.413.657 delnic

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo

0 delnic

VZDRŽANIH

0 delnic

Veljavno je oddalo glasove 3.413.657 delnic, ki predstavljajo 78,535% osnovnega kapitala družbe.

Veljavno je bilo oddanih 3.413.657 glasov, od katerih je ZA predlagani sklep glasovalo 3.413.657 glasov, oziroma 100,000% oddanih glasov.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.    Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico

3.413.657 delnic

ZA predlagani sklep je glasovalo

3.413.657 delnic

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo

0 delnic

VZDRŽANIH

0 delnic

Veljavno je oddalo glasove 3.413.657 delnic, ki predstavljajo 78,535% osnovnega kapitala družbe.

Veljavno je bilo oddanih 3.413.657 glasov, od katerih je ZA predlagani sklep glasovalo 3.413.657 glasov, oziroma 100,000% oddanih glasov.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

 

3.   Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2010.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo

KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2010.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico

3.413.657 delnic

ZA predlagani sklep je glasovalo

3.411.353 delnic

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo

2.304 delnic

VZDRŽANIH

0 delnic

Veljavno je oddalo glasove 3.413.657 delnic, ki predstavljajo 78,535% osnovnega kapitala družbe.

Veljavno je bilo oddanih 3.411.353 glasov, od katerih je ZA predlagani sklep glasovalo 3.413.657 glasov, oziroma 99,933% oddanih glasov.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.

To obvestilo bo od 23.07.2010 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.hram-holding.si in na spletni strani Ljubljanske borze SEOnet.


Ljubljana, 23.07.2010


                                                                                                          Jaroslav Žontar

                                                                                                          predsednik uprave

Zadnjič posodobil Petek, 23 Julij 2010 12:43